Yüksek yargı düzenlemesi komisyonda kabul edildi

ANKARA - Danıştay Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Tasarısı, Meclis Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

15 saat süren komisyon görüşmelerinde Muhalefet, tasarının her maddesi üzerinde değişiklik önergesi verdi ve bazı maddeler üzerinde uzun süren konuşmalar yaptı.

Tasarının, "Kayyum atanan şirketlerin, yönetim organının yetkileriyle birlikte kayyuma devredilmesi ile kayyumların görevleriyle ilgili iş ve işlemlerinden dolayı tazminat davalarının devlet aleyhine açılmasını ve devletin ödediği tazminatı görevini kötüye kullanan kayyumlara rücu etmesini" öngören maddesi, komisyonda uzun süre tartışıldı.
Bu düzenlemeye tepki gösteren CHP'li milletvekilleri, paralel yapının kaynaklarını kesmek için getirilen tasarının, ticaret özgürlüğü ve güvenliğini yok eden bir düzenleme olduğunu savundu.

Eleştirilere yanıt veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tasarıdaki düzenleme ile ilgili şunları söyledi:

"Bu düzenleme onların işlerini baskıdan, korkudan, tehditten uzak yapması için getirilmiştir. Devlet onlara rücu edecektir. Aynı rücu, hakimler ve savcılar için de var. Maliye, ödemeyi yaptıktan sonra bir yazı gönderiyor. HSYK rücu edilip edilmeyeceğine karar veriyor, rücu edilmesine karar verdiği zaman bu süreç işletiliyor. Bu kararların hepsi de süre dolmadan alınıyor.”

Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen tasarıya göre, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte Danıştay üyelerinin üyelikleri sona erecek. Ancak bu tarih itibarıyla Danıştay Başkanı, Başsavcısı, Başkanvekili ve daire başkanı olarak görev yapanların Danıştay üyelikleri devam edecek.
Üyelikleri sona erenlerden Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından seçilenler arasından HSYK tarafından, Cumhurbaşkanı tarafından seçilenler arasından Cumhurbaşkanı'nca, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 gün içinde Danıştay üyesi seçimi yapılacak.
Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Danıştay meslek mensuplarının kadro sayısı 116 olacak. Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kadro sayısını aşan üye kadroları herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak.

ÜYELİĞE SEÇİLEMEYENLER UYGUN BİR GÖREVE ATANACAK

Düzenleme ile Danıştay’ın yapısında da önemli değişikliklere gidiliyor. Buna göre Cumhurbaşkanı tarafından Danıştay üyeliğine seçilmeyenlerden, 5 gün içinde idari yargıda bir göreve atanmak için talepte bulunanlar, HSYK Genel Kurulunca 5 gün içinde idari yargıda sınıf ve derecelerine uygun bir göreve atanacak. Talepte bulunmayanlar ise başka bir göreve atanmak üzere Başbakanlığa bildirilecek.
Danıştay üyelerinden HSYK üyeliğine seçilen ve kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla HSYK üyeliği devam edenler, bu görevlerinin bitmesine 3 ay kala, ilgisine göre HSYK veya Cumhurbaşkanı tarafından yeniden Danıştay üyeliğine seçilebilecek. Yeniden seçilenler, HSYK üyeliğinin sona ermesinden itibaren 12 yıl görev yapacak. Yeniden seçilmeyenler başka göreve atanabilecek.
Üyelikleri devam eden üyeler ile yeniden seçilen üyeler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 12 yıl görev yapacak.

Bir kişi iki defa Danıştay üyesi seçilemeyecek. Bu üyelerin atama veya seçim nedeniyle yürüttükleri görevleri, bu görevlerinin süresi bitene kadar devam edecek.

DANIŞTAY DAİRE SAYISI 3 YILDA 17'DEN 10'A DÜŞÜRÜLECEK

Komisyonda kabul edilen düzenlemeye göre Başkanlık Kurulu, iş durumunu ve ihtiyaçları dikkate alarak kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 3 yıl içinde daire sayısını 17'den 10'a indirecek. Ancak bu daireler, Başkanlık Kurulunca kapatılıncaya kadar görevlerine devam edecek.
Düzenleme ile Danıştay Başkanı ve Başsavcısı seçilebilmek için gerekli olan 4 yıl Danıştay üyeliği yapma şartı 6 yıla çıkarılıyor.

YARGITAY'DAKİ DAİRE SAYISI 12'YE İNDİRİLECEK

Düzenleme ile Yargıtay’daki hukuk ve ceza dairelerinin sayısında da önemli bir tasarrufa gidiliyor.Tasarının yasalaşması ile Yargıtay'daki 23 hukuk dairesi sayısı ile 23 ceza dairesi sayısı 12'ye indirilecek.

Tasarıyla, Danıştay için getirilen yeni düzenlemeler, Yargıtay için de getiriliyor. Yargıtay üyeleri 12 yıl için seçilecek. Bir üye, iki defa Yargıtay üyesi seçilemeyecek. Görev süresi sona erenler HSYK tarafından uygun bir göreve atanacak. Yargıtay Birinci Başkanı seçilebilmek için öngörülen kıdem süresi ise 10 yıldan 6 yıla düşürülecek. Yargıtay Genel Sekreteri seçilebilmek için aranan 5 yıl üyelik kıdemi şartı da kaldırılıyor.

DAVA DOSYALARININ YARGITAY'A GÖNDERİLMESİ

Tasarıyla, Yargıtay Kanununun, "Dava dosyalarının Yargıtay'a gönderilmesi ve Hukuk İşbölümü İnceleme Kuruluna" ilişkin maddesinde de düzenleme yapılıyor.
Buna göre, dosyaların en kısa sürede görevli daireye ulaştırılması ve Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulunun gereksiz iş yükünün ortadan kaldırılması amacıyla, kendisini görevsiz gören daire, dosyayı doğrudan kurula göndermek yerine görevli olduğu kanısına vardığı daireye gönderecek. Bu dairenin de kendisini görevsiz görmesi halinde dosya kurula gönderilecek.
Tasarı kanunlaşıp yürürlüğe girdiği tarihte, Yargıtay üyelerinin üyelikleri sona erecek. Ancak bu tarih itibarıyla Yargıtay Birinci Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, birinci başkanvekili, Cumhuriyet Başsavcıvekili ve daire başkanı olarak görev yapanların Yargıtay üyelikleri devam edecek.

Üyelikleri sona eren Yargıtay üyeleri arasından, HSYK'ca bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 gün içinde Yargıtay üyesi seçimi yapılacak.
Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, Yargıtay Birinci Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, birinci başkanvekili, Cumhuriyet Başsavcıvekili, daire başkanları ve üyelerin kadro sayısı 300 olacak. Üyelikleri devam edenler, kadro sayısında dikkate alınacak. Kadro sayısını aşan üye kadroları herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak.

HSYK ÜYELERİ YARGITAY ÜYESİ SEÇİLEBİLECEK

Düzenleme ile HSYK üyelerinin Yargıtay üyesi olabilmelerinin de önü açılıyor. Yargıtay üyesi iken HSYK üyesi seçilenlerden bu üyeliği devam edenler, görevlerinin bitmesine 3 ay kala, HSYK tarafından yeniden Yargıtay üyeliğine seçilebilecek. Bu kişiler 12 yıl görev yapacak. Yeniden seçilmeyenler ise sınıf ve derecelerine uygun bir göreve atanacak. Üyelikleri devam eden üyeler ile yeni seçilen üyeler 12 yıl görev yapacak. Bu üyelerin görevleri, görevlerinin süresi bitene kadar devam edecek.

TERÖR SUÇLARINA İLDEKİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAKACAK

Tasarının Meclis genel kurulundaki görüşmeleri sonrasında yasalaşması ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlara ilişkin soruşturmalar, suçun işlendiği yerin bağlı olduğu ilin adıyla anılan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülecek; davalar da suçun işlendiği yerin bağlı olduğu ilin adıyla anılan ağır ceza mahkemesinde görülecek.
Düzenlemenin gerekçesinde, bu davaların, suçun işlendiği yerin il veya ilçe ağır ceza merkezlerinde dağınık biçimde görülmesinin, ihtisaslaşmanın sağlanması ile adli ve idari kapasitenin etkin kullanımı bakımından zorluklar doğurduğu ifade ediliyor. Özellikle terör suçlarında örgüt mensuplarının aynı ilde, ancak farklı ilçe idari sınırları içinde kalan eylemlerinin soruşturulması ve kovuşturulması sürecinde bu zorlukların daha belirgin hale geldiğine işaret ediliyor.

Yüksek Yargının yeniden düzenlenmesini öngören kanun tasarısı ile paralel yapı ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik soruşturmalar il Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yapılacak

YETKİLERİ DE DEVREDİLECEK

CMK'da yapılan değişiklikle, kayyum atanan şirketlerin ya da yönetim organının yetkileri ile birlikte ortaklık payları veya menkul kıymetler idare yetkilerinin de kayyıma devredilmesi öngörülüyor.
Atanan kayyumların görevleriyle ilgili iş ve işlemlerinden dolayı tazminat davaları devlet aleyhine açılacak. Devlet, ödediği tazminatı görevini kötüye kullanan kayyumlara bir yıl içinde rücu edecek.
Tasarıdaki; "güveni kötüye kullanma, nitelikli dolandırıcılık, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 110. maddesinde tanımlanan suçların" da tedbir uygulanacak suçlar arasında yer almasını öngören düzenleme, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un önergesiyle tasarıdan çıkarıldı.
Cihan

(CİHAN)


18 Haziran 2016 Haberleri 1 2 3 4 5