Elektrik Piyasası Kanunu değişti

ANKARA - TBMM Genel Kurulu‘nda Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna göre Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), yurt dışında arama ve araştırma yapabilecek. Bu faaliyetlerin yürütülmesi için kurumun yurt dışında şirket kurabilmesinin de yolu açıldı. Nükleer santral sahalarında yapılacak yapılarda Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümleri ile İmar Kanunu‘nun fenni mesuliyete ilişkin hükümleri uygulanmayacak. Ayrıca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) üye sayısı 9‘dan 7‘ye indirilecek. Kanun ile tüketiciler, kayıp- kaçak bedelini ödemeye de devam edecek

Genel Kurul‘da kabul edilen kanuna göre MTA, yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle yurt dışında şirket veya ortaklık kurabilecek; imtiyazlı ortak olabilecek; şirketler veya ortaklıklarla ilgili her türlü pay, hisse senedi ve diğer ortaklık paylarını alıp satabileceği gibi yurt dışında çalışma bürosu açabilecek. MTA, Kamu Kuruluşlarının Yurt Dışındaki İhalelere Katılması Hakkında Kanun‘a tabi olmaksızın bu faaliyetlerini yürütebilecek

Askeri yasak ve güvenlik bölgelerinde, ülke güvenliğiyle ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri‘ne tahsisli, fiilen kullanımda olan araziler, harekat ve savunma amaçlı yerlerdeki tesisler (konut ve sosyal tesisler hariç) özel güvenlik bölgelerindeki tesisler, rafineri, petrokimya tesisleri ile nükleer santral projeleri kapsamında yapılması öngörülen tesis ve faaliyetler hakkında, Kıyı Kanunu'nun kıyılar, sahil şeritleri, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazilere ilişkin yapı ve yapılaşmaya dahil sınırlayıcı hükümleri uygulanmayacak.

Kanun teklifinde nükleer santral sahalarında yapılacak düzenlemeler de yer alıyor. Buna göre Nükleer santral sahalarında yapılacak yapılarda, Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümleri ile İmar Kanunu'nun fenni mesuliyete ilişkin hükümleri uygulanmayacak. Ancak bu yapıların yapı denetimi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca yetkilendirilen tüzel kişiliğe sahip yapı denetimi kuruluşları tarafından denetim kuruluşu ile nükleer santralın lisans sahibi arasındaki hizmet sözleşmesi hükümleri gereği yapılacak.

Yapı denetiminin bu kuruluşlar tarafından yapılması, nükleer santral lisans sahibinin münhasır ve kusursuz sorumluluğunu kısmen veya tamamen ortadan kaldırmayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nın elektrik üretim, iletim, dağıtım ve tüketim tesisleri kapsamındaki tasarrufları da kanunda belirtildi. Bakanlık elektrik üretim, iletim, dağıtım ve tüketim tesislerinin milli menfaatlere ve modern teknolojiye uygun şekilde kurulması ve işletilmesi için gerekli yükümlülükleriyle ilgili olarak inceleme, tespit, raporlama, proje onay ve kabul işlemleri yapmak üzere ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarını, Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında da dağıtım lisansı sahibi tüzel kişileri veya özel hukuk tüzel kişileri yetkilendirecek.


Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından kömür madenlerine ilişkin ruhsatlar, rezerv kaybına neden olmayacak şekilde elektrik üretimine yönelik olmak üzere bakanlık onayıyla, ayrı ruhsatlara bağlanabilecek.Kanunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu‘nun yapısı ile ilgili değişikliğe de gidildi. Kurul'un üye sayısı 9'dan 7'ye indirildi.

Kanuna göre Kurul, ilgili piyasa kanunlarında tanımlanan önlisans, lisans ve sertifikaların verilmesi, tadili, geçici olarak durdurulması, iptali, ön araştırma ve soruşturma işlemlerinin yürütülmesinde, ilgili kanunlarca kendisine verilen yetkilerin bir kısmını veya tamamını başkanlığa veya hizmet birimlerine devredebilecek.


Öte yandan mevcut düzenlemede her yıl ithal edilecek doğalgazın yüzde 10'u kadar bir miktar 5 yıl içerisinde ulusal topraklarda depolama imkanına sahip olunması hususunda depolama faaliyeti yapacak tüzel kişilerden kurumca belirlenen taahhüt ve garanti alınırken, kabul edilen kanunla buradaki doğalgaz miktarındaki sınırlama kaldırıldı ve yeraltı depolama ibaresi getirildi.

Doğalgaz arz güvenliğinin sağlanabilmesi ile ilgili düzenlemeler de yasalaşan kanunda yer aldı. Arz güvenliğinin sağlanabilmesi için gerekli günlük kapasite ihtiyacının, kesinti olması durumunda da yönetilebilmesi amacıyla ulusal topraklarda depolanacak doğalgaz miktarını artıracak düzenleme getiriliyor. Dağıtım şirketlerinin yurt çapında sahip olabilecekleri lisans sayısı ile ilgili kısıtlama kaldırılıyor.


Düzenlemeyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘na bağlı, ilgili veya ilişkili kurum veya kuruluşlarının faaliyetleriyle ilgili olarak birbirlerinden veya diğer kamu kurum, kuruluşlarından karşılanan enerji, yakıt, mal, hizmet, danışmanlık alımları Kamu İhale Kanunu hükümlerinden istisna olacak. Teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG‘yi piyasa faaliyetine konu etme fiilini lisans süresince aynı lisansla üç defa işleyen lisans sahiplerinin lisansı iptal edilecek. Bu LPG'yi ikmal edenler, zararı 3 ay içinde tazmin edecek.


Elektrik Piyasası Kanunu‘nda, ‘teknik ve teknik olmayan kayıp‘ ile ‘dağıtım şebekesi‘ ibareleri tanımlanıyor. Teknik ve teknik olmayan kayıp; ‘Dağıtım sistemine giren enerji ile dağıtım sisteminde tüketicilere tahakkuk ettirilen enerji miktarı arasındaki farkı oluşturan ve maliyeti etkileyen; teknik kayıp veya Kaçak kullanım gibi sebeplerden kaynaklanan ve teknik bir sebebe dayanmayan kaybı‘; Dağıtım şebekesi; ‘Tüketicilerin iç tesisatını dağıtım sistemine bağlamak üzere tesis edilen bağlantı hatları hariç dağıtım tesisi‘ olarak açıklanıyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARI

Kanunda Yenilenebilir enerji kaynakları alanlarına ilişkin maddeler de bulunuyor. Buna göre enerji kaynak alanlarını kullanacak tüzel kişilerde aranacak koşulların belirlenmesi,bakanlıkça yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenecek.

Yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak belirlenecek kamu ve hazine taşınmazları ile özel mülkiyet taşınmazlarında, yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak kullanımını ve verimliliğini etkileyici imar planları düzenlenemeyecek. Ayrıca özel mülkiyet taşınmazların yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak belirlenmesi halinde, bu alanlar üzerinde acele kamulaştırma yapılabilecek.


RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİ İÇİN BELİRLİ SÜRELİ ÖLÇÜMLER KABUL EDİLECEK

Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurulması için yapılan ön lisans başvurularının süresinde de değişikliğe gidildi.. Yeni düzenlemeye göre , tesisin kurulacağı saha üzerinde, son beş yıl içinde yapılmış olan belirli süreli ölçümler kabul edilecek.


Kanun teklifinin yasalaşması ile teklifin komisyon ve genel kuruldaki görüşmelerinde muhalefet ile iktidarı karşı karşıya getiren Tüketici kayıp kaçak bedelinin ödenmesi konusundaki tartışmalara da son nokta konuldu. Yasaya eklenen hükümlerle, konunun hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde düzenlenmesi amaçlanıyor. Bundan böyle kayıp kaçak bedeli, perakende satış hizmet bedeli ve İletişim sistem ve dağıtım bedelleri tüketiciden alınabilecek.

Kayıplar ile ilgili maliyetler dağıtım tarifelerinde yer alacak ancak kayıp kaçak oranı EPDK‘nın belirlediği oranı geçemeyecek. Yasa ile kayıp kaçak ile ilgili tüm dava ve başvurular da bu kapsamda ele alınacak.
Cihan

(CİHAN)


04 Haziran 2016 Haberleri 1 2 3 4 5