'Konut teslimlerinde verginin yüzde 1'e düşürülmesine ilişkin bir çalışma yok'

ANKARA - Maliye Bakanı Naci Ağbal, metrekare büyüklüğüne bakılmaksızın tüm konut teslimlerinde Katma Değer Vergisi oranının yüzde 1'e düşürülmesine ilişkin bakanlık tarafından yürütülen bir çalışma bulunmadığını açıkladı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun büyükşehir belediyesi sınırları içindeki konutların vergilendirilmesine ilişkin yazılı soru önergesine cevap verdi. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 28'inci maddesi uyarınca, vergiye tabi her bir işlem için katma değer vergisi oranının yüzde 10 olduğunu dile getiren Ağbal, bu oranı dört katına kadar artırmaya, yüzde l'e kadar indirmeye ve bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası ve inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için farklı vergi oranları tespit etmeye Bakanlar Kurulu'nun yetkili kılındığını söyledi. Ardından şöyle devam etti:

"Bu yetki çerçevesinde katma değer vergisi oranlarını belirleyen 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (I) sayılı listenin 11'inci sırası gereğince, katma değer vergisi oranı net alanı 150 m2 ye kadar olan konut teslimlerinde yüzde 1; net alanı 150 m2'nin üzerindeki konut teslimlerinde ise bu Kararnamenin l/(l)-a maddesi uyarınca yüzde 18'dir. Aynı Kararnameye 24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla eklenen 6'ncı maddeye göre, net alanı 150 m2'ye kadar olan konutlardan; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri; 500 Türk Lirası ile 1000 Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde yüzde 8, 1000 Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde ise yüzde 18 oranında vergi uygulanmaktadır. 500 Türk Lirasına kadar olan konut teslimlerinde ise 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği katma değer vergisi oram yüzde 1'dir. Buna göre büyükşehirlerde net alanı 150 m2 nin altında kalan konutların tesliminde; inşaatta kullanılan malzemenin cinsi ve kalitesi ile arsasının metrekare birim değerine bağlı olarak katma değer vergisi oranı yüzde 1, yüzde 8 veya yüzde 18 olarak uygulanmaktadır. Öte yandan, konut teslimlerine ilişkin katma değer vergisi oranının farklılaştırılması, Anayasanın 73'üncü maddesinde yer alan ödeme gücüne göre vergi alınması ilkesinin bir gereği olup, bu maddeye dayanılarak yürürlüğe konulan kanun ve kararnameler ile getirilen bu uygulamanın Anayasa'ya aykırılık teşkil eden bir yönünün bulunmadığı değerlendirilmektedir. Ayrıca, metrekare büyüklüğüne bakılmaksızın tüm konut teslimlerinde katma değer vergisi oranının yüzde 1'e düşürülmesine ilişkin Bakanlığımızca yürütülen bir çalışma bulunmamaktadır."
Cihan

(CİHAN)


29 Nisan 2016 Haberleri 1 2 3 4 5