MHP, Osmanlı hanedanı mensuplarına maaş bağlanmasıyla için kanun teklifi verdi

ANKARA - MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Osmanlı hanedan mensuplarına maaş bağlanması için kanun teklifi verdi.

Osmanlı hanedanı mensuplarından ihtiyacı olanların müracaatları halinde kendilerine maaş bağlanmasının amaçlandığı belirtilen ve Meclis Başkanlığı’na sunulan kanun teklifi şu maddeleri içeriyor: “Osmanlı hanedanı mensuplarından geliri olmayan ya da aylık geliri en yüksek devlet memurunun tazminat ve ek ödemeler dahil aldığı maaş tutarının altında olanlara, müracaat etmeleri halinde bu tutara kadar Bakanlar Kurulu kararı ile maaş bağlanır. Her ayın başında ödenecek maaştan hiçbir vergi ve kesinti yapılamaz. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak maaş ödemeleri, ödeme tarihini takip eden ay içinde Hazinece karşılanır.”

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına ‘Osmanlı Hanedanı Mensupları Hakkında Kanun Teklifi’ verdi.

Kanun teklifinin gerekçesinde, Osmanlı hanedanı mensuplarının, Türk tarihinin en şanlı dönemlerinden biri olan Osmanlı Devletinin kurucu ve sembollerinin torunları olarak dünya tarihinde ve Türk milletinin gönlünde şerefli yerlerini aldığı belirtildi. Cumhuriyetin kuruluşu ile Hanedan mensuplarının 1924 yılında yurtdışına ihraçlarından sonra çeşitli tarihlerde (1949, 1952, 1974) Türkiye’ye dönme ve vatandaş olabilme haklarını aldıkları kaydedilen gerekçede, “18.4.1949 tarihli ve 5370 ve 5371 sayılı Kanunlarla; Osmanlı hanedanı mensuplarından biriyle evlenmiş ve ölüm ve ya boşanma sebebiyle dul kalmış olan ve çocuğu bulunmayan erkek ve kadınların Türkiye’ye gelmelerine izin verilmiş, vatandaşlığa alınmalarına karar vermeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Ayrıca, Osmanlı hanedanı mensubu kadınlardan yabancı devlet başkanlarından veya devlet hanedan azasından veyahut elçi veya elçilik vazifesiyle görevlendirilmiş olanlardan biriyle evli olanların Türkiye’den transit geçmelerine ve üç aya kadar Türkiye’de ikametlerine Bakanlar Kurulu kararıyla izin verilmiştir.” denildi.

16.6.1952 tarihli ve 5958 sayılı Kanunla; Osmanlı hanedanı mensubu kadınların Türkiye’ye gelebilmelerine izin verildiği anlatılan gerekçede, “Türkiye’ye gelebileceklerin müracaatları halinde, Türkiye’ye gelmek ve Türkiye’de ikamet etmek şartları aranmaksızın Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlığa alınmaları ve umumi hükümler dairesinde mal edinebilmeleri kabul edilmiştir. 15.5.1974 tarihli ve 1803 sayılı Kanunla da; Osmanlı hanedanı mensubu erkeklerin Türkiye’ye gelebilmeleri ve müracaatları halinde, Türkiye’ye gelmek ve Türkiye’de ikamet etmek şartları aranmaksızın Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlığa alınmaları ve umumi hükümler dairesinde mal edinebilmeleri kabul edilmiştir. Böylelikle, Osmanlı Hanedanı mensupları Türkiye’ye gelebilmekte, Türkiye’de ikamet etmek şartı aranmaksızın Türk vatandaşı olabilmekte ve Türkiye’de genel hükümlere göre mal edinebilmektedir.” ifadeleri yer aldı.

Hanedan mensupları bu uzun süre içinde vatanlarına olan bağlılık ve sadakatlerini hep en üstün seviyede koruduğu anlatılan gerekçede şu ifadeler yer aldı: “Asaletlerine uygun şekilde yaşamaya büyük titizlik içinde gayret etmişlerdir. Ancak, bugün ülkemizde veya başka ülkelerde yaşayan bazı hanedan mensupları zor durumda olup, sıkıntı çekmekte, bazıları da kıt kanaat geçinmeye çalışmaktadır. Ecdat yadigarlarına mutlaka sahip çıkılmalı, zorluk içinde olanlara devletimiz el uzatmalıdır. Bu Kanun Teklifinde; Osmanlı hanedanı mensuplarından yaşayanların tespitinin yapılması ve bunlardan ihtiyacı olanların müracaatları halinde kendilerine maaş bağlanması, sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilmeleri ve öğrenim gören çocuklarına burs ve yurt imkanı verilmesi öngörülmektedir.”

OSMANLI HANEDANI MENSUPLARI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- Ülkemizde veya başka ülkelerde yaşayan Osmanlı hanedanı mensuplarının kimler olduğu Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinden oluşturulacak Komisyon tarafından belirlenir. Komisyon, Hanedan reisinin bilgilerinden de yararlanır. Osmanlı hanedanı mensuplarının, Türk vatandaşı olsun veya olmasın, kayıt ve takibi Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından ayrıca yapılır.

MADDE 2- Bu Kanunun birinci maddesiyle belirlenen Osmanlı hanedanı mensuplarından geliri olmayan ya da aylık geliri en yüksek devlet memurunun tazminat ve ek ödemeler dahil aldığı maaş tutarının altında olanlara, müracaat etmeleri halinde bu tutara kadar Bakanlar Kurulu kararı ile maaş bağlanır. Her ayın başında ödenecek maaştan hiçbir vergi ve kesinti yapılamaz. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak maaş ödemeleri, ödeme tarihini takip eden ay içinde Hazinece karşılanır.

MADDE 3- Bu Kanunun ikinci maddesiyle maaş bağlanan Osmanlı hanedanı mensupları, talepleri halinde ülkemizdeki kamu sağlık tesislerinden alacakları tüm sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanırlar. Bu madde uyarınca ücretsiz verilen sağlık hizmeti bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenir ve ödeme tarihini takip eden ay içinde Hazinece karşılanır.

MADDE 4- Bu Kanunun birinci maddesiyle belirlenen Osmanlı hanedanı mensuplarından ülkemizde öğrenim görenler, talepleri halinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından verilen burs ve yurt imkanlarından ücretsiz yararlandırılır.

MADDE 5- Bu Kanunun birinci maddesiyle belirlenen Osmanlı hanedanı mensuplarının vefatı halinde, kimsesi yoksa ya da ailenin talebi üzerine cami ve mezarlığa intikali ve defni ile ilgili işlemler yurt dışında Dışişleri Bakanlığı temsilcilikleri, yurt içinde de valiliklerce yürütülür, intikal ve defin ile ilgili tüm ihtiyaçlar karşılanır.

MADDE 6- Bu Kanunun uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, İçişleri, Dışişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Maliye bakanlıklarının görüşü alınmak suretiyle Başbakanlık tarafından bir ay içinde yürürlüğe konulur.
Cihan

(CİHAN)


21 Nisan 2016 Haberleri 1 2 3 4 5