Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan firmalar için yeni kararlar

ANKARA - Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (TAPDK) aldığı 12 Kasım 2012 tarihli ve 7055 sayılı kararda yapılan değişiklikler yürürlüğe konuldu.

Buna göre, hükümleri ihlal edenlerin (tütün ürünleri ve firmaları ile diğer sektörlerdeki mal, hizmet firmaları) tespitinde, sırasıyla ‘tescil tarihi’ ve ‘yurt içi geneli yaygınlık ve bilinirlik’ kıstasları dikkate alacak. Aykırılığın tespiti halinde, 6 aya kadar makul bir süre verilerek ihlalin giderilmesi istenecek. Taahhütnamenin aksi tespit edilen tütün ürünleri firmalara idari yaptırım uygulanacak ve belgeleri iptal edilecek.

Tütün ürünleri ve firmaları ile diğer sektörlerdeki mal, hizmet veya firmalarla ilgili unsurların öncelikle birbirleriyle ilişkilendirilebilirliğini, bu yoksa birbiriyle ilişkili olduğu izlenimi verecek biçimde kullanılırlığını belirlemekle görevli olan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, bunları şu kıstaslara göre yapıyor: "Karşılaştırılacak iki unsurun, aynı şekil ve tasarıma sahip olması veya iki unsur arasında açık ve doğrudan bir ayniyet bulunması. Karar verilemeyen hallerde, karşılaştırılacak unsurları kullananlar arasında hukuki ya da ekonomik bağlantının tespit edilmesi. Hükümlerin gerçekleşmediği hallerde, karşılaştırılacak unsurların bir tütün ürününü veya tütün ürünü firmasını çağrıştırması veya tütün ürünü kullanımını teşvik edici nitelikte olması veya unsurlar arasında benzerlik olması.”

EN AZ 9 KİŞİLİK KOMİSYON DEĞERLENDİRECEK

Kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından, bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirleri almak yönündeki kıstaslara göre TAPDK’nın ilgili birimince her türlü şikayet, başvuru, ilgili belge ve dokümanları içerecek şekilde hazırlanacak inceleme raporu üzerine; 1 iletişim uzmanı, 1 halk sağlığı uzmanı, 1 ticaret hukuku uzmanı ile Sağlık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türk Patent Enstitüsü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, TAPDK ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti temsilcilerinden olmak üzere en az 9 kişiden oluşan komisyonca değerlendirilecek. Komisyon raporunun kurula sunulması neticesinde TAPDK karar verecek.

Belirtilen hükümleri ihlal edenlerin tespitinde sırasıyla, ‘tescil tarihi’ ve ‘yurt içi geneli yaygınlık ve bilinirlik’ kıstasları dikkate alacak.
Tütün ürünleri üretici, ithalatçı ve dağıtıcı firmaları, Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi, Tütün Mamulleri İthalatı Uygunluk Belgesi, Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi, Puro ve Sigarillo İthalatı Uygunluk Belgesi başvurularını 4207 sayılı Kanun’un 3. maddesinin 15. fıkrası ile bu kararda belirlenen hükümlere uygun olarak yapmak zorunda.

Firma, başvurusunun, belirlenen hükümlere uygun olduğunu, aksi halde verilen belgenin geçersiz sayılacağını kabul ettiğine dair bir taahhütnameyi başvuru evrakı ile birlikte verecek.

Tütün Mamulleri Piyasası Daire Başkanlığı, öncelikle başvurunun belirlenen hükümlere uygunluğunu, Türk Patent Enstitüsü’nün marka sorgulama ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ticaret sicili sorgulama sayfalarından sorgulayacak. Herhangi bir aykırılık tespit edilmediği takdirde, taahhütname veren firmaların başvuruları, ihtirazi kayıtla, mevzuatta belirlenen süre içerisinde sonuçlandırılacak.

İnceleme ve araştırma neticesinde, başvuru konusu hususların belirlenen hükümleri ihlal ettiği hususunda tereddüt hasıl olması halinde, ihtisas komisyonundan görüş alınacak. Bu durumda, firmaların başvuruları, ihtisas komisyonu görüşünün kuruma ulaşmasını müteakip değerlendirilecek ve bu süre 1 yılı geçemeyecek.

Kararın 8. maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarındaki başvuru aşamalarını geçerek belge alınması halinde dahi, kurum tarafından şikayet üzerine veya resen her zaman inceleme yapılabilecek.

İHLALİN GİDERİLMESİ İÇİN 6 AYA KADAR SÜRE VERİLECEK

Aynı maddeye aykırılığın tespit edilmesi halinde, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 6 aya kadar makul bir süre verilerek ihlalin giderilmesi istenecek.

TAPDK söz konusu kararının 9. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’un 3. maddesinin 15. fıkrasının yürürlüğe girdiği tarihten önce, TAPDK’nin bu kararı kapsamına girecek şekilde, firmalarında veya ürünlerinde isim, marka, amblem, logo veya bunları doğrudan çağrıştıran diğer isim ve alametleri kullanmakta olan tütün ürünleri üretici, ithalatçı ve dağıtıcı firmaları ile tütün ürünleri harici mal ve hizmet sektörlerindeki firmalar da bu kanun hükümlerine tabi olacak.

İDARİ YAPTIRIM VE BELGE İPTALİ

Tütün ürünleri harici mal ve hizmet sektörlerindeki firmalar, 4207 sayılı Kanun’un 3. maddesinin 15. fıkrasının yürürlüğe girdiği tarihten sonra, tütün ürünleri üretici, ithalatçı ve dağıtıcı firmalarının firmalarında veya ürünlerinde kullandıkları isim, marka, amblem, logo veya bunları doğrudan çağrıştıran diğer isim ve alametleri, kendi firmalarında ve ürünlerinde kullanamayacak.

9. maddeye aykırılığın tespit edilmesi halinde, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 6 aya kadar makul bir süre verilerek ihlalin giderilmesi istenecek.

TAPDK kararının 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ise şu şekilde değiştirildi: “Kararın 8. maddesine göre verilen taahhütnamenin aksi tespit edilen tütün ürünleri firmaları ile 9. maddede verilen süreye rağmen durumunu düzeltmeyen tütün ürünleri firmaları ve tütün ürünleri harici mal ve hizmet sektörlerindeki firmalara Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 4207 sayılı Kanun’un 5. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idari yaptırım uygulanır.

Kararın 8. maddesine göre verdiği taahhütnamenin aksi tespit edilen tütün ürünleri firmalarının ilgili belgeleri iptal edilir." Cihan

(CİHAN)


19 Nisan 2016 Haberleri 1 2 3 4 5