Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Soylu, hasta başına düşen maliyeti açıkladı

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, hasta başına düşen maliyet tutarlarının 2014 yılı için 5 bin 91 TL, 2015 yılı için ise 5 bin 119 TL olduğunu açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesine cevap verdi. Kurumun Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) listelerine aldığı ürünlerle ilgili bilimsel kriterleri ve Sağlık Bakanlığı görüşlerini dikkate aldığını, ürünleri imal/ithal eden şahıs veya tüzel kişiliklerle ilgilenmediğini ve değerlendirmede dikkate almadığını dile getiren Soylu, kurum tarafından yapılan SUT kodu barkod eşleşmelerinde sadece söz konusu firma ilgili SUT koduna eşleme yaptığını ifade etti.

Bahsi geçen ürün için firmanın ilk başvurusunda 600 TL fiyat belirlenmesi teklifinde bulunduğunu, daha sonra teklifini 500 TL olarak revize ettiğini anlatan Bakan Soylu, şöyle devam etti: "5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 72 nci maddesi gereğince oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun (SHFK) 01/04/2015 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda söz konusu ürünün fiyatı 350 TL olarak belirlenmiştir. Kurumun ödeme yaptığı bel ve boyun fıtığı tedavi çeşitleri; muayene eden hekimin değerlendirmeleri ve hastanın tıbbi durumuna göre, konservatif tedavi yöntemi olarak fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları (hotpack, elektroterapi, ultrason, traksiyon, banyo, kaplıca ve egzersiz tedavileri vs..) ile disk hernisinde eksternal yama tedavisi ve cerrahi tedavi yöntemleri (disk cerrahisi olarak diskektomi, laminektomi, disk eksizyonu ile eksizyon ve kompresyon cerrahisi tedavileri) olarak değişebilmektedir. Bu tedavilerin bedelleri SUT'ta yer alan hükümlere göre Kurumca karşılanmaktadır."

Tıbbi cihazların ülkeye girişleri, bulundurulmaları ve piyasaya arzı ile ilgili kriterlerin Sağlık Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliklerince belirlenmekte olup, bu mevzuatlara uygun bulunmayan cihazların ödeme listelerine alınmadığını ifade eden Bakan Soylu şu açıklamayı yaptı: "Sağlık Bakanlığımın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine kayıtlı olan malzemeler, SUT eki listelerde yer alması halinde Kurumca ödenmektedir. Bahse konu malzeme ile ilgili, Sağlık Bakanlığı 24/12/2014 tarihli yazısı ile bu ürünün geri ödeme kapsamına alınmasını talep etmiştir. Buna istinaden, 5510 sayılı Kanundan alınan yetki ile Kurumda 30/03/2015 tarihinde gerçekleştirilen Bilimsel Komisyon toplantısında adı geçen malzeme değerlendirilmiş olup, geri ödeme kapsamına alınması uygun bulunmuştur. Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin teşhis ve tedavi yöntemleri ve bu tedaviler için gerekli tıbbi malzemeler SUT ve eki listelerde belirtilmiştir. SUT ve eki listelerde yer almayan teşhis ve tedavi yöntemlerinin bedellerinin Kurumca karşılanabilmesi için Kurum tarafından uygun olduğunun kabul edilmesi ve SHFK tarafından Kurumca ödenecek bedellerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu komisyon; 5510 sayılı Kanunun 72 inci maddesine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Maliye, Sağlık ve Kalkınma bakanlıkları, Hazine Müsteşarlığı, üniversite sağlık hizmeti sunucuları ile özel sağlık hizmeti sunucularını temsilen Bakanlıkça belirlenecek birer üye ve Kurumu temsilen iki üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Komisyon kararlarını salt çoğunluk ile alır. Komisyon kararları Resmi Gazete'de yayımlanır. Bahsi geçen malzemenin sadece yatan hastalarda faturalandırılmasının ve işlem başına en fazla bir adetinin bedelinin Kurumca karşılanacağının SUT'ta hükme bağlanmış olduğu göz önünde bulundurularak bir yılda bir hasta için Kurumun en' fazla iki ödeme ile sınırlandırılması öngörülmektedir. Ürün yatarak tedavi gören hastalarda kullanılmakta olup, ödemesi ise sağlık hizmet sunucusuna yapılmaktadır. MEDULA sisteminde yer alan verilere göre; hasta başına düşen maliyet tutarları 2014 yılı için 5.091,65 TL, 2015 yılı için ise 5.119,92 TL'dir."Cihan

(CİHAN)


12 Nisan 2016 Haberleri 1 2 3 4 5