Madenlerdeki 'hayat hattı' geçiş hükümleri 2017’de yürürlükte

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ndeki değişiklikler yürürlüğe konuldu.

Buna göre; madenlerde personel takip sistemi ve hayat hattı geçiş hükümleri 2017 yılbaşından itibaren yürürlüğe girecek. Sığınma odalarının teknik özelliklerine dair usul ve esaslar ilgili bakanlıkça altı ay içerisinde çıkarılacak tebliğle belirlenecek.

İlki 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve ardından 2 kez değiştirilen söz konusu yönetmeliğin 5. maddesi birinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendinde yer alan ‘yılda en az bir defa’ ibaresi ‘en geç 6 ayda bir’ şeklinde düzenlendi.

Aynı Yönetmeliğin "Ek 1. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ‘veya dolum’ ibareleri ile (ç) bendi yürürlükten kaldırıldı ve (d) bendi “İşveren, (a) bendinde belirtilen istasyonlarda bulunacak donanım sayısı ve ekipmanını, acil durumlarda o istasyondan yararlanması beklenen çalışan sayısının en az yüzde 10 fazlası olacak şekilde belirler.” şeklinde değiştirildi.

Yönetmeliğe 'Personel takip sistemi ve hayat hattı geçiş hükümleri' başlığı altında “Ek-1’in 1.1.6 ncı bendinde düzenlenen personel takip ve izleme sistemi ile Ek-3’ün 18 inci bendinde düzenlenen hayat hattı, 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.” geçici üçüncü medde eklendi.

Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inin 6.1 inci bendinde yer alan ‘ateşleyicilerin’ ibaresi ‘ateşleyici malzemelerin’ olarak ve aynı bentte yer alan ‘bu konuda yetkili ve ehil kişiler’ ibaresi ‘ateşleyiciler’ olarak değiştirildi.

Ek-1’inin 6.2'nci bendi “İşletmelerin yapısına uygun nitelikte patlayıcı maddeler ve kapsüller kullanılır. Patlayıcı maddeleri ateşleyicilerden başkasının almasına ve ateşlemesine izin verilmez.” , Ek-3’ünün 3.8 inci bendi “Başyukarılarda insan ve malzeme ile cevher ve pasa yolları birbirinden ayrılır ve aynada ilerleme yapılırken kapak uygulanır.” diye değiştirildi.

Ek-3’ünün 18.2'nci bendinin sonuna “Sığınma odası bulunan yeraltı maden işyerlerinde sürekli hayat hattı, acil durum planına uygun şekilde çalışanların sığınma odası veya yeryüzüne en kısa ve hızlı sürede ulaşmasını sağlayacak şekilde yerleştirilir.” cümlesi eklendi.

Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünün 18.4 üncü bendi de şu şekilde değiştirildi: “Hayat hattı sehim yapmayacak şekilde çalışanların kaçış hızını engellemeyecek ve rahatlıkla elle takip edebilecekleri yüksekliği sağlayacak uygun aralıklarda bağlantılarla tavana ya da yan duvara monte edilir. Kullanılan ekipmanlar ve galeri kesitinin daralması gibi zorunlu hallerde hattın kesilmemesi için geçici ve lokal bölgelerde yükseklikte değişiklik yapılabilir. Bu zorunlu haller, sağlık ve güvenlik dokümanında gerekçeleri ile belirtilir.”

Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünün 18.9 uncu bendinde yer alan ‘veya dolum’ ibaresi yürürlükten kaldırıldı ve Ek-3’e aşağıdaki bentler eklendi:

“Sığınma odası bulunan yeraltı maden işyerlerinde hayat hattının sığınma odalarının veya yeryüzüne çıkışın bulunduğu güzergahta yer alması esastır. Sığınma odalarının bulunduğu yerler 50 mm x 200 mm ölçülerinde ve en az 2,5 metre boyunca devam eden yanmaz ve dayanıklı spiral bukle ile gösterilir.
Kömür ve türevleri hariç olmak üzere yeraltı maden işyerlerinde, acil durumlarda kullanılmak amacıyla sığınma odaları kurulur. Sığınma odalarının teknik özelliklerine dair usul ve esaslar Bakanlıkça altı ay içerisinde çıkarılacak tebliğle belirlenir. Ancak henüz hazırlık aşamasında olan ve üretim aşamasına geçmemiş yer altı maden işyerleri, sığınma odalarını üretim aşamasına geçtiklerinde kurar.”
Cihan

(CİHAN)

Madenlerdeki 'hayat hattı' geçiş hükümleri 2017’de yürürlükte

24 Mart 2016 Haberleri 1 2 3 4 5