Suç Eşyası Yönetmeliği’nde değişiklik

ANKARA - Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Suç Eşyası Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler yürürlüğe konuldu.

Yönetmeliğe ‘Emanet bürosunda bulunan ancak suç eşyası kaydı ile bağlantısı kurulamayan eşyanın tasfiyesi işlemleri’ adı altında geçici bir madde de eklendi. Bu maddede yapılan düzenleme şöyle: “Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla suç eşyası kaydı olmayan, üzerinde herhangi bir soruşturma veya kovuşturma ile ilgisini gösteren etiket ya da yazı bulunmayan ve yapılan tüm inceleme ve araştırmalara rağmen sahibi tespit edilemeyen suç eşyasının tür, nitelik, miktar ve sair evsafını gösteren listeleri Cumhuriyet savcısı ve emanet memuru tarafından hazırlanır.

Bu listeler o yer adliyesinde herkesin görebileceği bir yerde on beş gün süreyle asılır. Askı süresini müteakip, üzerinde herhangi bir hak talep edilmeyen eşyanın, sulh ceza hakimliğinden alınacak karar doğrultusunda bu yönetmelik hükümlerine göre tasfiyesi gerçekleştirilir. Bu işlemler, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde tamamlanır.”

AMACI VE DAYANAĞI

Suç eşyası ve suçla ilgili ekonomik kazancın, muhafaza altına alınması, el konulması, gönderilmesi, elden çıkarılması, iadesi, müsaderesi, imhası ve bu işlemlerde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nin (UYAP) kullanılmasına dair usul ve esasları kapsayan yönetmelik, 29 Mart 1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2 ve 30. maddeleri ile 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 38/A maddesine dayanılarak hazırlandı.

'Tanımlar' ile başlayan yönetmeliğin “Emanet Bürosu’ başlıklı ikinci bölümünde; emanet bürosunun kurulması, işlemlerinin denetim ve gözetimi hususları aktarıldı.

SUÇ EŞYASI VE SUÇLA İLGİLİ İŞLEMLER

‘Suç eşyası ve suçla ilgili ekonomik kazancın muhafaza altına alınması, el konulması, başka yere gönderilmesi, elden çıkarılması, iadesi, müsaderesi ve imhasına dair işlemler’ üst başlığı altındaki üçüncü bölümde şu konular işlendi: "Suç eşyasının muhafaza altına alınması ve el konulması, emanet kayıt işlemleri, teslim alınmayacak suç eşyası, suç eşyasının muhafazası, mahkeme ve diğer resmi mercilerce incelenmek üzere istenilen suç eşyasının teslimi, emanet bürosuna iadesi, başka yere gönderilmesi işlemleri, kıymetli eşya ve evrak ile bozulacak, değerini kaybedecek veya muhafazası zor olan suç eşyası hakkında yapılacak işlemler, emanet bürosundaki suç eşyasının başka yere gönderilmesi, kara, deniz ve hava araçlarına ilişkin işlemler, parası emanete alınan kimseye verilen makbuzla ilgili işlemler, paraların bankaya yatırılması işlemleri, bankaya yatırılmış olan paraların faizlerine ilişkin esaslar, hükmün kesinleşmesinden önce iadesine veya elden çıkarılmasına karar verilen suç eşyasına ilişkin işlemler, müsaderesine veya sahibine iadesine karar verilmiş suç eşyasına ilişkin işlemler, tedavül etmeyen paralarla suç eşyası ve kazanç müsaderesinin konusunu oluşturan mal varlığı değerleri hakkında verilen müsadere ve iade kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemler, bankaya yatırılmış paraların müsadere ve iadesine ilişkin işlemler, suç eşyası ve mal varlığı değerleri ile ilgili işlem sonuçlarının takibi, sahipleri tarafından alınmayan ve sahibi belli olmayan eşya hakkında yapılacak işlemler, satış işlemleri, gaip veya ölmüş olanlara ait suç eşyası, değeri olmayan eşyanın imhası.”

Suç Eşyası Yönetmeliği’nin ‘Kayıtlar ve Denetim’ bölümünde ise emanet bürosunda tutulacak kayıtlar, kayıtların düzeni ve sorgulanması ile yeni kayıt ve sütun ekleme, emanet bürosunda tutulacak kartonlar, Adalet müfettişlerince yapılacak denetim, denetim hususlarına açıklık getirildi.

Son yönetmelikle birlikte 2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Suç Eşyası Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış oldu.Cihan

(CİHAN)


23 Mart 2016 Haberleri 1 2 3 4 5