CHP dokunulmazlıklar konusunda AK Parti’ye 3 öneri iletti

ANKARA - CHP dokunulmazlıklar konusunda AK Parti’ye yeni önerilerini iletti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı’ya dokunulmazlıklar konusunda 3 öneri sundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Naci Bostancı’yı makamında ziyaret etti. Altay, ziyarette Bostancı'ya CHP’nin dokunulmazlıklar hakkında yeni önerilerini sundu. CHP’nin sunduğu birinci öneride Anayasa'nın 83. maddesinde değişiklik isteniyor.

Yasama sorumsuzluğu ve yasama dokunulmazlığı başlıklı maddede istenen değişiklik şöyle: "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Meclis'te ileri sürdükleri düşüncelerden, aynı birleşimdeki Başkanlık Divanı'nın teklifi üzerine Meclis'ce başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan hiçbir şekilde sorumlu tutulamazlar. İçtüzük gereğince verilecek disiplin cezaları saklıdır. Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclis'in kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Bir milletvekili hakkında seçimden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, milletvekilliğinin sona ermesine bırakılır. Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclis'in yeniden dokunulmazlığı kaldırmasına bağlıdır. Dokunulmazlık süresince dava ve ceza zaman aşımı işlemez. Şu kadar ki, üst sınırı on yıldan fazla hapis, müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda suçüstü hali ile terör, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından dolayı bir milletvekilinin sorguya çekilmesi ve yargılanması için Meclis'in kararı aranmaz. Bu hallerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bildirmek zorundadır. Ancak bu hallerde de suç işlediği ileri sürülen milletvekili, üst sınırı on yıldan fazla hapis, müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda suçüstü hali veya Meclis'in kararı olmadıkça tutulamaz ve tutuklanamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki siyasi parti gruplarınca yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. Milletvekilleri hakkındaki ceza davaları Yargıtay'da görülür. Bu davalarla ilgili hazırlık soruşturmasının yürütülmesi, kamu davasının açılması, hükmün temyizi ve diğer yargılama esasları kanunla düzenlenir.”

CHP’nin 2. önerisinde Anayasa'nın 83.maddesinde değişiklik yapılmayacaksa mevcut Anayasa 83 ve TBMM İçtüzüğünün 131., 132., 133., 134. maddeleri işletilerek bütün dokunulmazlık dosyalarının işleme alınması istendi.

CHP, üçüncü olarak geçici madde önerisinde bulundu. Geçici madde ile düzenleme yapma konusunda ısrar edilmesi halinde şu öneriler sıralandı: “Madde 1- 7/11/1982 tarih 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçici Madde 20 – (1) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar işlenen fiiller nedeniyle yapılacak soruşturma ve kovuşturmalarda 7.11.1982 tarih 2709 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi ile 100 üncü maddesi hükümleri uygulanmaz. (2) Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Başkanlığında bulunan Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri ve eki dosyaları on beş gün içinde, ilgili yargı mercilerine gönderilmek üzere, Başbakanlığa iade edilir. (3) İlgili milletvekili, Başbakan veya bakanın kendisine bildirim tarihinden itibaren yedi gün içerisinde 85'inci maddeye göre iptal isteminde bulunma hakkı saklıdır.”Cihan

(CİHAN)


23 Mart 2016 Haberleri 1 2 3 4 5