CHP'den Anayasa Mahkemesi'ne başvuru

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesi'ne bazı kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun iptali için başvuru yaptı. Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun; Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun; Maden Kanunu; Sayıştay Kanununun bazı maddelerinin iptali ve iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürürlüklerinin durdurulması talep edildi.

Anayasa Mahkemesi'ne teslim edilen 118 CHP milletvekilinin imzasını taşıyan dilekçede, iptalleri istenen maddeler şu şekilde sıralandı:

30.12.2015 tarihli ve 6656 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun aşağıda metni yer alan 8. maddesinin, (Sözleşmeli er ve erbaşların aylık ve ikramiye tutarlarında mali hak kaybına ortaya çıkması öngörülmektedir.)

MADDE 8- 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ‘onaltı yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret brüt tutarının’ ibaresi ‘15.330 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın’ şeklinde ve beşinci fıkrasında yer alan ‘onaltı yaşından büyükler için uygulanmakta olan brüt asgari ücret tutarının’ ibaresi ’15.330 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın’ şeklinde değiştirilmiştir.

14.1.2016 tarihli ve 6661 sayılı “Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un;
1) 3. maddesiyle değiştirilen 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa bağlı “Değerli Kağıtlar Tablosu”nun 6 numaralı sırasının (c) bendinin, (Kimlik kartının kaybedilmesi durumunda yenisinin çıkarılması için tahsil edilecek değerli kağıt bedellerinin artırılması öngörülmektedir.)

2) 6. maddesiyle 3213 sayılı Maden Kanununun geçici 29. maddesine eklenen ikinci fıkranın son cümlesindeki “Maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar ile …” ifadesinin, (Maliyet artışlarının karşılanmasında Devlet ile sözleşme ilişkisi içinde bulunmayan özel yeraltı maden işletmelerine yapılacak ödemelerin kriterlerinin yasa ile belirlenmesi yerine bu konuda idareye yetki verilmesi öngörülmektedir.)

3) 19. maddesiyle 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasına (ç) bendinden sonra eklenen paragrafın, (Doğrudan ve dolaylı olarak kamu payı %50’den az olan şirketler ile bunların iştirak ve bağlı ortaklıklarının Sayıştay denetiminin, münhasıran kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını esas alarak hazırlayacağı raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunması ile sınırlandırılması öngörülmektedir.)Cihan

(CİHAN)


03 Mart 2016 Haberleri 1 2 3 4 5