Ankara ve İstanbul'da şehir içi toplu taşıma araçlarına aylık 1000 lira destek

ANKARA - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın ücretsiz seyahat kapsamında yapılacak gelir desteği ödemesine ilişkin usul ve esaslar
hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı. Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde deniz yolu ulaşım araçları hariç şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 1000 TL gelir desteği ödenecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilgili yönetmelik, belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı ile özel deniz ulaşımı aracı için bunların işletmecilerine belediyeler aracılığıyla yapılacak gelir desteği ödemesine ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlıyor.

Bu yönetmelik kapsamında gelir desteği ödemesinden yararlanacak olan işletmecilere; yapılacak ödeme miktarları şöyle düzenlendi: “Şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel deniz yolu ulaşımı aracı için aylık 750 TL.
Diğer ulaşım araçlarından Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 1000 TL, büyükşehir belediyesi olan diğer illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 750 TL,
büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için ise aylık 600 TL, 4736 sayılı Kanun kapsamında sayılan kişileri ücretsiz yararlandırmaları kaydıyla gelir desteği ödemesi.”

BELEDİYE ARACILIĞIYLA GELİR DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILACAK İŞLETMECİLER

İşletmecilere belediyeler aracılığıyla, ‘Tasarruf Kanunu’ olarak adlandırılan 4736 sayılı Kanun kapsamında sayılan kişileri toplu taşıma hizmetinden herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeyerek ücretsiz yararlandırmaları kaydıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten ödeme yapılacak.
İşletmeciler, şehirler arası toplu taşıma hizmeti için bu ödemeden faydalanamayacak. Şehir içi kara ve deniz taşımacılığında taksi, taksi dolmuş, dolmuş, rekreatif, turistik ve servis amaçlı kullanılan araçlar ücretsiz seyahat ve ödeme kapsamının dışında olacak.

BAŞVURU VE ÖDEME ŞEKLİ

Belediyeler, şehir içi toplu taşıma hizmeti için yetki vermiş olduğu işletmecilerin adı soyadı/unvanı, yetki belgesinin tarihi, sayısı ve süresi, araç plaka numarası (deniz araçlarında buna muadil sayı veya ayırt edici özellik), ilgili ayda aracın fiilen çalışıp çalışmadığı hususlarına dair bilgileri içeren listenin ekli olduğu yazıyı, her ayın son gününden itibaren beş iş günü içerisinde İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne gönderecek.

Genel Müdürlük, gerekli incelemeyi yaptıktan sonra ilgili belediyelerin taleplerini beş iş günü içerisinde il bazında icmal tablosu düzenleyerek Bakanlığa gönderecek. Bakanlık, Genel Müdürlükten gelen belgeler ve bilgiler doğrultusunda gelir desteği ödemesinin yapılması amacıyla ilgili Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine icmal tablosunu ve gerekli ödeneği gönderecek.

İl müdürlükleri harcama talimatı ve icmal tablosunu ödeme emri belgesine ekleyerek gelir desteği tutarını ilgili belediyelerin bildirmiş oldukları banka hesaplarına aktaracak. Aktarılan bu tutarlar, ilgili belediyeler tarafından beş iş günü içerisinde işletmecilerin banka hesaplarına ödenecek.

Ücretsiz yolcu taşıma hizmeti veren toplu taşıma araçlarının işletmecilerine belediyeler aracılığıyla yapılacak ödemelere ilişkin Genel Müdürlük ve belediyelerin iş ve işlemlerinin denetimi İçişleri Bakanlığı, il müdürlüklerinin iş ve işlemlerinin denetimi ise Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek. Bu kapsamda hizmet sunan işletmelere ilişkin denetim ise ilgili belediyelerce yapılacak.

HAKSIZ VE YERSİZ ÖDEMELERİN GERİ ALINMASI

Yükümlülüklerini yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemeden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullanan işletmeciler ile kişi ve kuruluşlar hakkında genel hükümlere göre gerekli cezai ve diğer kanuni işlemler yapılacak.

Gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle haksız ve yersiz ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden Bakanlıkça istenecek. Bu süre içinde ödenmemesi halinde bu tutarlar, anılan Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilecek.

İlgili yönetmelikteki geçici birinci maddeye göre; 4736 sayılı Kanunun birinci maddesinin dokuzuncu fıkrasının yürürlük tarihinden başlayarak bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan dönem için hak edilen gelir desteği ödemesi, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihini takip eden 60 gün içerisinde işletmecilere toplu olarak ödenecek."

(CİHAN)


06 Ocak 2016 Haberleri 1 2 3 4 5