Yerli ve yabancı hava araçlarına denetleme yönetmeliği yenilendi

ANKARA - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) 2010 tarihli yerli ve yabancı hava aracına yapılan emniyet değerlendirmeleri yönetmeliği (SHY-RAMP) yürürlüğe konuldu.

SHY-RAMP yönetmeliği ile birlikte 14 Mayıs 2010 tarihli ve 27581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yerli ve Yabancı Hava Araçlarına Yapılan Emniyet Değerlendirmelerine Dair Yönetmelik (SHY-SAFA) yürürlükten kaldırıldı.

Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan yönetmelik, Türkiye hava sahasında uçuş emniyetinin sağlanması adına Türkiye hava alanlarına iniş ve kalkış yapan yabancı ve yerli hava aracının ramp denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlıyor.

İlgili yönetmelik, 7 Aralık 1944 tarihli Şikago Konvansiyonunda tanımlanmış olan devlet hava aracı ile maksimum kalkış ağırlığı 5 bin 700 kilodan az olup ticari faaliyet yapmayan hava aracı haricindeki hava aracı ile operasyon gerçekleştiren işletmecileri, Türkiye havaalanlarına iniş kalkış yapan yabancı ve yerli hava araçlarını ve bu araçlarda görev yapan uçucu personeli kapsıyor.

Yenilen yönetmeliğe göre; hava aracı ve uçuş ekibi, ICAO gerekliliklerine göre denetleniyor. Bu denetlemelerde, ‘İşbirliği anlaşması kapsamında EASA tarafından sağlanan potansiyel risk taşıdığı belirlenen işletmeler veya hava araçlarının listesi, ramp denetlemelerinde öncelikli olarak değerlendirilir’ maddesinde bahsedilen önceliklendirme listesi esas alınacak.

SHGM, ramp denetlemelerinin etkinliğini artıracak her türlü bilgiyi toplar ve değerlendirecek ve bu denetlemede Kategori 2 veya 3 seviye bulgu tespit edildiğinde; şunlar yapılacak: “Düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirildiğini gösterir kanıtları da talep edecek şekilde, bulgu işleticiye yazılı olarak bildirilir.

İşleticinin ülkesinin yetkili otoritesi ve ilgili olması durumunda hava aracının tescil edildiği ve uçuş ekibinin lisanslandırıldığı ülke de bilgilendirilir. Genel Müdürlük, gerekli durumlarda denetlemeye muhatap işletmeciden, düzeltici işlemlere ilişkin faaliyetlerin tescilinde bulunduğu yetkili otoritesince kabul edildiğinin teyidini ister.
Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen hükümlere ek olarak, bir Kategori 3 seviye bulgunun tespiti halinde, Genel Müdürlük tarafından aşağıda belirtilen yaptırımlardan uygun olan bir tanesi uygulanır:

İlgili hava aracının uçuşlarına kısıtlama getirmek. Derhal düzeltici faaliyetleri talep etmek. 12. madde uyarınca ilgili hava aracının uçuşunu durdurmak.
Uçuş izinlerinin iptal edilerek ilgili hava aracının veya işleticinin tüm hava araçlarının Türkiye hava sahasında uçuşlarını engellenmek.”

UÇUŞ DURDURMA

Kategori 3 seviye bulgunun tespit edildiği hava aracının işleticisi veya sahibi tarafından uygun düzeltici işlem gerçekleştirilmeden hava aracının uçurulmasının düşünülmesi veya uçma ihtimalinin olması halinde, Genel Müdürlük; kaptan/sorumlu pilota veya işleticiye bir sonraki bildirime kadar ilgili hava aracının uçuştan men edildiğini bildirecek. İlgili hava aracının uçuşunu durdurur. Hava aracının uçuşunun durdurulduğunu, ülkenin yetkili otoritesi, işletici ülkesinin yanı sıra farklı olduğu durumda hava aracının tescil edildiği ülkenin yetkili otoritesi ile EASA’ya bildirecek.

İşletici ülkesi veya farklı olduğu durumda hava aracı tescil ülkesi ile işbirliği içerisinde, hava aracının kalkışını mümkün kılabilecek gerekli koşulları belirleyecek.

Tespit edilen uygunsuzluk, ilgili hava aracının uçuşa elverişlilik sertifikasının geçerliliğini etkileyecek olursa, söz konusu uçuş yasağı, aşağıda belirtilen kanıtların işletici tarafından sunulması durumunda sadece Genel Müdürlük tarafından kaldırılır:
“Yürürlükte bulunan gerekliliklere uyumluluğun yeniden tesis edildiğini gösterir her türlü veri, EASA SAFA programına üye ülkelerde tescilli hava aracı için, Avrupa Komisyonunun (EC) 1702/2003 No.lu Kararı kapsamında alınan uçuş izni,
Denetlenen işletmenin ülke otoritesi ile farklı olduğu durumda hava aracının tescil edildiği ülkenin otoritesi uçuş izinleri, hava sahası kullanılacak üçüncü ülkelerden alınan uçuş izinleri.”

RAPORLAMA

Denetim sonucunda hazırlanan denetim raporları ve bu Program kapsamında gerekli görülen bilgiler EASA SAFA programı bünyesinde çalıştırılan merkezi veri tabanına talep edilen süre içerisinde girilecek.

Genel Müdürlük, EASA ile imzalanan işbirliği kapsamında program esaslarını belirleyen düzenlemelerin ve bu Yönetmelikte belirtilen program yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kapsamında yararlı olacak her türlü bilgiyi, 7. maddede belirtilen bilgiler de dahil olmak üzere merkezi veri tabanına girecek.

7. maddede atıf yapılan bilgiler, potansiyel bir emniyet tehdidinin varlığını gösterdiğinde, gecikmeksizin Genel Müdürlükçe EASA’ya bildirilecek.
7. ve 9. maddelerde atıf yapılan bilgiler kapsamında, Genel Müdürlüğe bir hava aracı ile ilgili eksiklik bildirildiği durumda, bildirilen eksiklik bu bilginin kaynağı ile ilişkilendirilmeyecek.

BULGUYA İTİRAZ

Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş denetçi tarafından icra edilen denetleme neticesinde tespit edilen bulgulara karşı itiraz, denetleme sonuçları veri tabanına girildikten sonra 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak yapılacak.

(CİHAN)


23 Aralık 2015 Haberleri 1 2 3 4 5