E-Tebligat 1 Ocak'ta başlıyor

MALATYA - Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, mükelleflere yönelik bildirim ve tebligatların elektronik yolla, hızlı ve etkin yapılmasını sağlayacak e-Tebligat uygulamasının 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe gireceğini belirtti.

Yunus Poyraz, Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda düzenlediği basın toplantısında, 1 Ocak 2016’da yürürlüğe girecek elektronik tebligatın usul ve esaslarını anlattı. E-Tebligat’ın mükellefler ile diğer muhataplara 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi anlamı taşıdığını belirtti. Uygulamanın kapsamına kurumlar vergisi mükellefleri, ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (çiftçiler hariç), isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenlerin girdiğini anlatan Poyraz, şöyle devam etti: “Elektronik tebligat adresinin edinilmesi için, kurumlar vergisi mükellefleri 1 Ocak 2016 tarihine kadar elektronik tebligat talep bildirimini, kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bizzat vergi dairesine verecekler ve gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilerek elektronik tebligat adresi edinmiş olacaklardır. Gelir vergisi mükellefleri, 1 Ocak 2016 tarihine kadar elektronik tebligat talep bildirimini, internet vergi dairesinde elektronik ortamda doldurmaları ve elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir. Bu mükelleflerin, söz konusu bildirimi kendileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla vergi dairesi müdürlüğümüze bizzat vermeleri de mümkündür. İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenlerin bildirimi ve elektronik tebligat adresi edinmek için ise tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller katma değer vergisi veya gelir (stopaj) vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunarak sistemi kullanabileceklerdir. Gerçek kişiler, İnternet vergi dairesi aracılığıyla başvurarak veya ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesine bizzat veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla başvuruda bulunarak sistemi kullanmaları mümkündür.”

Mükelleflere e-tebligat alan telefon numarası veya e-posta adreslerine mesaj ile bilgilendirme yapılacağını anlatan Poyraz, “Elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır. Olay kayıtları, işlem zaman bilgisi eklenerek, erişilebilir şekilde arşivlerde 30 yıl süreyle saklanacaktır. Elektronik Tebligat edinme zorunluluğu, 1 Ocak’tan sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde, gelir vergisi mükellefleri ise mükellefiyet sırasında formu ilgili vergi dairesine vermek zorundadır. Mükelleflerin Sorumluluğu, Elektronik Tebligat Talep Bildirimini süresinde, tam ve doğru olarak vergi dairesine beyan etmekle, Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri öncesinde veya en geç değişiklik tarihinde vergi dairesine bildirmekle sorumludurlar. Getirilen yükümlülüklere uymamaları halinde, haklarında V.U.K’ nun Mükerrer 355 inci maddesindeki Özel Usulsüzlük Cezası uygulanır” diye konuştu.

Mal müdürlüklerinin elektronik tebligat sistemine teknolojik uyum çalışmaları devam ettiğini söyleyen Poyraz, mal müdürlüklerine bağlı mükellefler elektronik tebligat kapsamında olmadığını kaydetti.

(CİHAN)


13 Kasım 2015 Haberleri 1 2 3 4 5