Yargı kararını uygulamayan memur aleyhine dava açılabilmesi için kanun teklifi

ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda 2014 yılı başlarında yapılan değişiklikle, mahkeme kararlarının süresi içinde kamu görevlilerince yerine getirilmediği durumlarda tazminat davasının ancak ilgili idare aleyhine açılabilmesi" ifadesinin kaldırılarak 'yargı kararını yerine getirmeyen memur aleyhine' dava açılabilmesinin önünün açılması için kanun teklifi verdi.

Halen yürürlükte olan düzenlemeye göre, mahkeme kararlarını süresi içinde yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında tazminat davası açılamıyor ve tazminat davası ancak ilgili idare aleyhine açılabiliyor. 2577 sayılı Kanunda yapılan değişiklik öncesinde ise idari yargı kararlarını 30 gün içinde kasten yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında doğrudan tazminat davası açılabiliyordu.

Bu çerçevede yapılan bu düzenlemenin, vatandaşın hak arama mücadelesinde önemli bir gedik açtığını ve mahkeme kararını uygulamayan memurun adeta koruma altına alındığını, ayrıca mağdur olmuş vatandaşın kazandığı davanın uygulanması hususunun keyfiliğe bırakılmasının Anayasaya aykırı olduğunu belirten Yarkadaş, hazırladığı "İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”ni Meclis Başkanlığına sundu. Teklif, söz konusu düzenlemede değişiklik yapılmasını amaçlıyor.

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesinin (4) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4. Mahkeme kararlarının otuz gün içinde kamu görevlilerince kasten yerine getirilmemesi halinde ilgili, idare aleyhine dava açabileceği gibi, kararı yerine getirmeyen kamu görevlisi aleyhine de tazminat davası açılabilir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(CİHAN)


27 Temmuz 2015 Haberleri 1 2 3 4 5