62 sektörün en önemli 282 sorunu hükümetten çözüm bekliyor

ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki 62 farklı sektörün çözüm bekleyen toplam 282 sorunu AK Parti hükümetine birinci ağızdan iletildi.
İnşaattan eğitime, bankacılıktan tarıma kadar, farklı kesimlerin dertlerini hükümete anlatmalarına fırsat veren 8. Sektörel Ekonomi Şurası, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve bazı bakanların da katılımıyla TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğindeki şurada hazır bulunan 62 farklı sektörün temsilcileri belirledikleri 282 sorunu hükümet yetkililerine aktardı.

62 sektörün çözüm bekleyen toplam 282 sorunu ise şöyle sıralandı:

TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ
Ambalaj sektöründe ara mamul ithalatının yüksek olması ,
Enerji maliyetlerinin yüksek olması,
Ambalaj sanayicileri ve ambalajlama makineleri üreticilerine yönelik teşviklerin yetersiz olması,
Ambalaj atıklarının yönetimi ile ilgili uygulamalardan kaynaklanan sorunların devam ediyor olması,
28801 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik gereği kullanılacak Ambalajların tip-model uygunluk onaylarının ve testlerinin tümünün TSE tarafından yapılması.

TÜRKİYE BANKACILIK VE FİNANS MECLİSİ
Finansal sektörde haksız rekabete neden olan düzenlemelerin bulunması,
4949 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda yer alan “iflasın ertelenmesi”ne ilişkin düzenleme
Aracılık işlemlerinden alınan vergiler ve dolaylı yüklerin yüksek olması,
İstanbul’un uluslararası bir finans merkezi (İFM) olması ile ilgili Strateji ve Eylem Planı faaliyetlerinin tamamlanmamış olması,
Finansal kuruluşlarımızın Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Kanunu’na (Foreign Account Tax Compliance Act–FATCA) uyumunun sağlanamaması.

TÜRKİYE BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MECLİSİ
Perakendecilerin, toptancıların sanal POS’unu kullanmaları önündeki engeller
Kredi kartındaki taksit sınırlandırmasının haksız rekabete yol açması
Bilgisayar ve iletişim teknolojileri sektöründe Ar-Ge faaliyetlerinin yetersiz olması
Kamu alımlarında ihale mevzuatında yaşanan sorunlar
Sektöre uygun kalifiye iş gücünün ve mesleki eğitim müfredatının yetersiz olması

TÜRKİYE BİLGİSAYAR YAZILIMI MECLİSİ
Ulusal yazılım stratejisinin henüz uygulamaya konulmaması,
Kamu yazılım ihaleleri ve kurum içi yazılım geliştirme,
Uluslararası yazılım ürünlerinin, ulusal ürünlere karşı haksız rekabete neden olması.

TÜRKİYE CAM VE CAM ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİSİ
Enerji tasarrufu ve verimliliği sağlayan camların yaygın biçimde kullanılmaması,
Cam sektöründe istihdam edilecek nitelikli işgücü bulunmaması,
Ulaşım modlarının yetersizliği ve taşıma maliyetlerinin yüksekliği,
Ülkemizde emniyet ve güvenlik camlarının kullanılmasına yönelik herhangi bir yasal düzenleme bulunmaması,
Cam ambalaj atığı toplama ve geri dönüşüm faaliyetlerinin yetersizliği.

TÜRKİYE ÇİMENTO VE ÇİMENTO ÜRÜNLERİ MECLİSİ
Sektörde yaratılan yeni kapasitelerin ortaya çıkaracağı sorunlar,
Hammadde arz güvenliği önündeki engeller,
Çimento sektöründeki atıkların ek yakıt olarak kullanımına ilişkin engeller,
Bazı inşaat malzemelerinde kayıt dışılık ve kalite sorunu olması,
Enerji arz güvenliği sorunu.

TÜRKİYE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI MECLİSİ
Atık Elektrikli Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği uyumunda yaşanacak sorunlar,
Enerji verimliliği yüksek ürünlerin satışının teşvik edilmemesi,
Dayanıklı tüketim mallarının piyasa denetimlerinin etkin olmayışı.

TÜRKİYE DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER MECLİSİ
Sanayide yüksek elektrik enerjisi maliyetleri ve maliyetler üzerindeki ilave fon ve kesintilerin sektörün rekabet gücünü sınırlandırması,
Türkiye-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Serbest Ticaret Anlaşması’nın sektöre devlet yardımlarını yasaklayan hükümlerinin revize edilmesi,
5491 sayılı Çevre Kanunu’nun 13. maddesi kapsamında alınan çevre katkı payının sektöre yüklediği maliyet,
Demir ve Demirdışı Metaller Strateji Belgesi ile Girdi Tedarik Stratejisi içerisinde yer alan eylemlerin hayata geçirilememiş olması,
Standart dışı, sertifikasız ve kalitesiz ürün girişinin devam etmesi.

TÜRKİYE DENİZCİLİK MECLİSİ
Denizcilik sektörünün teşvik politikasında öncelikli sektör olmaması,
Gemi siparişinde yatırımcıların finansmana erişim kısıtlarının olması,
Açık deniz platformları yapım ve işletme taleplerinin karşılanmasında gerekli üretim altyapısı oluşturulmasında geç kalınması,
Ulusal ve bölgesel ölçekte mekansal strateji planlarının tamamlanmaması,
Mersin Limanının imkanlarının artırılmasında yaşanan gecikmeler.

TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİSİ
Ham derinin mezbaha ve kombinalarda yeteri kadar denetlenmemesi nedeniyle deri işleme sektörünün ham deri alımlarındaki fatura temininde güçlükler yaşaması,
Artan wetblue deri (kromlu deri) ihracatına yönelik koruma tedbirinin olmaması ve bu durumun sektörün rekabet edilebilirliğini engellemesi,
Rusya Federasyon’unda yaşanan siyasi gelişmelerin ayakkabı sektörüne olumsuz yansımaları,
Deri ve deri ürünleri ithalatında %60 olan döviz kullanım oranının (DKO) düşük olması,
4202 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda (GTİP) yer alan, saraciye ürünlerinin birim fiyatlarının düşük ve aralarında yerel markalarımızın taklitlerinin de olmasının yarattığı sorunlar.

TÜRKİYE DOĞAL GAZ MECLİSİ
Doğal gaz piyasasında rekabet ortamının oluşturulamaması,
BOTAŞ’ın piyasa payının, rekabetin oluşmasına yeterli olacak düzeyde azaltılamaması,
BOTAŞ’ın tüm faaliyetlerinin halen tek bir tüzel kişilik tarafından sürdürülmesi,
Büyük sermaye yatırımı gerektiren tesislerin yapılabilmesini sağlayacak yatırım ikliminin bulunmaması,
Türkiye Doğal Gaz Borsası’nın oluşturulması için gerekli düzenlemelerin henüz yapılmamış olması.

TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİ MECLİSİ
Döküm sektörünün atık geri kazanım ve depolama sorunlarının çözülememiş olması,
Şile bölgesinde madencilik faaliyet izin ücretinin yüksek olması,
Döküm sektörünün teşvik kapsamına alınmamış olması,
Yurt içinde birincil alüminyum külçe imalatının sektörün ihtiyacını karşılayamaması,
Sektörün yoğun olduğu büyükşehir belediye sınırları içindeki yerleşik döküm sanayi tesislerinin, sanayi alanlarının yeni imar planlarında artık yer almayacak olması nedeniyle büyüme imkanlarının kalmaması.

TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ
Özel öğretimin çalışma ortamını geliştirecek mevzuat adımlarına ihtiyaç vardır.
Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK)’nın yatırım ve rekabet gücünü koruyacak sürdürülebilir mali politikaların olmaması,
Mesleki eğitim veren kurslara ilişkin sorunlar,
Özel eğitim ve rehabilitasyon eğitiminin program içeriği, süresi, maliyetler ve insan kaynağı yetersizliği.

TÜRKİYE ENERJİ MECLİSİ
Elektrik üreticisi/tedarikçisi firmaların satış üzerinden ödedikleri paylar nedeniyle maliyetlerinin yükselmesi,
Yenilenebilir enerji yatırımcısı önünde mevzuat ve mevzuat dışı uygulamalardan kaynaklı maliyet artışları,
Hidroelektrik enerji santrallerinde üretilerek satılan enerji bedeli üzerinden sonradan alınmasına karar verilen harcın maliyetlere ve ödeme planlarına olumsuz etkisi.

TÜRKİYE FUARCILIK MECLİSİ
Fuar şirketlerinin yabancı şirketlere olan stant satışlarından elde ettikleri gelirlerin ihracat sayılmaması,
Organizatörlerin yapacakları harcamaları Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF)’dan karşılayamamaları,
KOSGEB desteklerinin güncellenmesi ihtiyacı,
Fuarların yurt içi tanıtımına kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin desteklerinin yetersiz olması.

TÜRKİYE GIDA SANAYİ MECLİSİ
Şeker Kotaları,
Kayıt dışılığın gıda güvenirliğini olumsuz etkilemesi,
Gıda ve beslenme konusunda kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi,
Hammadde teminindeki zorlukların rekabet gücünü olumsuz etkilemesi.

TÜRKİYE GİRİŞİM SERMAYESİ MECLİSİ
Üniversite temelli girişimciliğin zayıf olması,
Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) sisteminin yaygınlaşmasının önündeki engeller,
Girişim sermayesi fon yöneticilerinin Türkiye’ye çekilmesine ilişkin mevzuat engelleri,
Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY) ve girişim sermayesi fonlarının BİST Gelişen İşletmeler Piyasasında kote olan yatırımlardan halka arz yoluyla çıkış yapılamaması,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nın yeni girişimler için küresel ölçüde standart bazı hukuki usulleri içermemesi.

TÜRKİYE HAYVANCILIK MECLİSİ
Türkiye hayvan ve hayvansal ürünler piyasasının düzenlenmesi ihtiyacı,
Hayvan ıslahı ve sağlığı politikalarının etkin olmaması,
Ülkemizde var olan hayvan sayısındaki belirsizlik,
Kanatlı sektöründe ihracat desteğinin az olması ve tek pazara bağımlılık.

TÜRKİYE İÇECEK SANAYİ MECLİSİ
Kayıt dışılığın gıda güvenirliğine olumsuz etkileri,
Küresel piyasa koşullarında rekabet edilebilir fiyatlarda kaliteli ve sürdürülebilir hammadde temininde yaşanan zorluklar,
Ulusal Gıda ve İçecek Sanayisi Stratejisi’nin olmaması,
Gıda ve beslenme konusunda kamuoyunun medya aracılığı ile yanlış bilgilendirilmesi,
Şeker kotaları.

TÜRKİYE İKLİMLENDİRME MECLİSİ
ÖTV uygulamalarındaki dengesizliğin haksız rekabete yol açması,
Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamındaki alımların ithalatı teşvik edici olması,
Enerji verimliliği uygulamalarının yetersiz olması,
Kamu alımlarında yerli ürünün yeteri kadar tercih edilmemesi,
Altyapı eksikliği.

TÜRKİYE İLAÇ SANAYİ MECLİSİ
İlaç harcama bütçesinin yetersizliği,
Fiyat kararnamesindeki hükme rağmen 6 yıldır Avro değerinin güncellenmemesi,
Referans fiyat sisteminden kaynaklanan sorunlar,
Türkiye’de üretilen ilaçların kamu alımlarında öncelikli olarak tercih edilmemesi,
Türkiye’de değer katılmış eşdeğer ürünlere ilişkin SGK’nın geri ödeme süreçlerinde karşılaşılan sıkıntılar.

TÜRKİYE İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ MECLİSİ
Yapı müteahhitliğinin faaliyet ve standart kriterlerinin belirlenmemiş olması,
Sektörün mesleki idari yapılanmasının bulunmaması,
Yerel yönetim ve kamu kurumlarının farklı mevzuat uygulamaları,
Sektörel vergilendirme ve kayıt dışılıktan dolayı ortaya çıkan sorunlar.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu.

TÜRKİYE KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİSİ
Atık (hurda) kağıtların ihraç edilmesinden dolayı hammadde yetersizliği,
Kağıt ithalatında yaşanan sorunlar,
Orman ürünlerindeki fiyatların yüksek olması,
İthal ürünlerde TSE standartlarının uygulanmaması,
Yüksek enerji maliyetleri.

TÜRKİYE KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI MECLİSİ
5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’da yapılan değişikler çerçevesinde çıkarılacak yönetmelik konusunda sektörün görüşüne başvurulmaması,
Kent içi, il içi ve 100 km şehirlerarası yolcu taşımacılığı türlerinde, belgelendirme ve kanuni tanımlama sorunları,
01/7/2013 tarihinden itibaren B1 yetki belgesine kayıtlı otobüslerle yapılan uluslararası karayolu yolcu taşımalarında %25 doluluk oranının istenmesi,
A1 yetki belgesi ile binek araçlarla (lüks limuzin taşımacılığı ve şirketlere verilen binek taşıma hizmetleri vb.) yapılan yolcu taşımalara ilişkin düzenlemenin bulunmaması,
D1, D2 ve B2 yetki belgelerinin alım koşullarının sektördeki kurumsallaşmayı engellemesi.

TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ
Ara girdi ithalatından kaynaklanan dışa bağımlılık nedeniyle sektörün rekabet gücünün azalması,
Yatırım ortamının istenilen ölçüde iyileştirilememesi ve kimya sanayinin yerleşim sorunu,
Tüketim kimyasallarında kayıt dışı ile mücadelede yaşanan sorunlar,
Girdi Tedarik Stratejisi’nin (GİTES) yeterli düzeyde uygulanamaması,
AB uyum çalışmaları çerçevesinde mevzuat değişikliklerinin gerektirdiği altyapı koşullarının ve beşeri sermayenin yetersizliği.

TÜRKİYE KONFEKSİYON VE HAZIR GİYİM SANAYİ MECLİSİ
Yüksek işgücü maliyetleri nedeniyle mevcut firmaların rekabet gücünün azalması
Yatırım teşviklerinin sektörün üretim yapısı nedeniyle yetersiz kalması,
Sektörün temel girdilerinden kumaşın ithalatında uygulanan korunma önlemlerinin maliyetleri artırması, karlılığı ve rekabet gücünü azaltması,
Dahilde İşleme Rejimi (DİR) uygulamasının tedarikçi ihracatçılar üzerinde yarattığı sıkıntılar ve hazır giyim perakende şirketlerinin DİR uygulamalarından yararlanamaması.
Sektördeki nitelikli tedarikçi konumundaki firmaların çok sayıda ulusal ve uluslararası standart talebi ile karşılaşması ve bunların yarattığı ilave yükler.

TÜRKİYE KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİSİ
Bildirimle piyasaya verilen kozmetik ürünleri mevzuatı AB ile uyumlaştırılmış olmakla birlikte, AB mevzuatı ve uygulamasına benzemeyen yaklaşımlar bulunması,
Mevzuat AB ile uyumlaştırılmış olmakla birlikte Piyasa Gözetim ve Denetimi (PGD) işlemlerinde AB uygulamalarına benzemeyen farklı yaklaşımlar,
Sahte ve taklit ürünlerle mücadelenin yasal boşluklar, eleman yetersizliği ve koordinasyonsuzluk nedeniyle yeterince güçlü yapılamaması,
KOBİ niteliğindeki firmaların Ar-Ge Merkezi kurmak üzere yatırım yapmalarının yeterince teşvik edilmemesi,
Türkiye içerisinde satışa sunulmayan ve sadece ihracat amacıyla Türkiye'de yerleşik üretici firmaya yaptırılan kozmetik ürünlerin ihracatındaki sertifikalandırma sorunu.

TÜRKİYE KUYUMCULUK SANAYİ MECLİSİ
BDDK kararıyla kuyum ile ilgili harcamalarda kredi kartına taksitin 4 ile sınırlandırılması.

TÜRKİYE MADENCİLİK MECLİSİ
16/6/2012 tarihli ve 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi sonrasında izin ve ruhsat süreçlerinde yaşanan sorunlar,
Sektörü sahiplenmiş, ihtisaslaşmış, etkin bir yönetim ve idari bir organizasyonun eksikliği
3573 sayılı Kanun’un 20. maddesinde kimyevi atık, toz ve dumanla ilgili limit konsantrasyonlarının belirlenmemesi nedeniyle zeytinlik sahalar içinde ve bu sahalara 3 km. mesafe dahilinde madencilik faaliyetlerinin yapılamaması,
Tabii servetlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesi ile ilgili Anayasa’nın 168. maddesine yeterli duyarlılığın gösterilmemesi,
Sektörde ruhsat güvencesinin olmayışı.

TÜRKİYE MAKİNE VE TEÇHİZAT İMALATI MECLİSİ
Bölgesel teşviklerin ve Ar-Ge teşviklerinin sektörün yapısına uymaması ve yetersiz kalması
Uzun vadeli alıcı kredisi ve finansman olanaklarındaki yetersizliğin düşük karla çalışan sektörde finansman sıkıntısına neden olması ve bunun yurt içi ve yurt dışı piyasalarda rekabeti olumsuz yönde etkilemesi,
Beşeri sermaye yetersizliği,
Yatırım malı niteliğindeki sektör ürünlerine uygulanan %18 KDV’nin haksız rekabete ve kayıt dışılığa yol açması,
Kullanılmış ya da yenileştirilmiş makine ve teçhizatların ithalatından kaynaklı sorunlar.

TÜRKİYE MEDİKAL MECLİSİ
Kamu tarafından yapılan merkezi alımların, büyük miktarda ve tek alımla gerçekleşmesi
Tıbbi cihaz sektöründe iki farklı oranda KDV uygulamasının bulunması,
Kamu ihale mevzuatında yerli malına %15’e kadar fiyat avantajı sağlanması uygulamasının genişletilmesi,
Üretici firmaların finansmana erişim zorlukları.

TÜRKİYE MEDYA VE İLETİŞİM MECLİSİ
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61. maddesi 4. fıkrasında yapılan “örtülü reklam” tanımı,
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişikliklerden kaynaklı sorunlar,
Haber ajanslarının KDV sorunu,
Gazeteci olarak çalışanların çalışma koşullarına ilişkin 212 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’da (5953) 1962 yılından bu yana etkili düzenleme yapılmamış olması,
Dağıtım örgütlenmesine ilişkin sorunlar.

TÜRKİYE MOBİLYA ÜRÜNLERİ MECLİSİ
Sektörde haksız rekabet ortamının olmasına neden olan uygulamalar,
Maliyet artırıcı kamusal yükler,
Sektörde yaşanan yerli hammadde sıkıntısı,
Mobilya sektöründe mesleki eğitim, kalifiye işgücü eksikliği,
Gümrüklerde yaşanan sorunlar.

TÜRKİYE ORMAN ÜRÜNLERİ MECLİSİ
Hammadde üzerindeki ilave vergi yükleri (fonlar),
Hammadde fiyatlarının yüksekliği,
Test ve Ar-Ge analiz laboratuvarı eksikliği,
Enerji ve gümrük vergisi maliyeti,

TÜRKİYE OTOMOTİV SANAYİ MECLİSİ
Ar-Ge altyapısının yetersiz oluşu,
Vergi mevzuatının otomotiv sektörüne göre uyumlaştırılmamış olması,
AB’nin üçüncü ülkeler ile imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması (STA)’lar,
Doğu ve Güney Marmara’da lojistik altyapının yetersiz olması,
Yaşlı otomobillerin parktan çekilmesi sırasında yaşanan sorunlar.

TÜRKİYE OTOMOTİV TİCARET MECLİSİ
Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın yenilenmemiş olması,
Yaşlı araç parkının gençleştirilmesi için başlatılan çalışmaların henüz tamamlanmamış olması,
“Pert” olarak tabir edilen araçlar nedeniyle yaşanan sorunlar,
İkinci el motorlu taşıt araçları ticaretinde yaşanan sorunlar,
Kullanılmış taşıt ticaretinin düzenlenmesi konusunda çalışmaların henüz başlatılmaması.

TÜRKİYE OTOMOTİV YAN SANAYİ MECLİSİ
Organize Sanayi Bölgelerinin altyapı yatırımlarından kaynaklı KDV yükünün yarattığı sorunlar ,
Organize Sanayi Bölgelerindeki emlak vergisinin yüksekliği,
Sanayinin rekabet gücünün azalması,
Yan sanayinin yeterince gelişememesi.

TÜRKİYE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ MECLİSİ
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 21. maddesinin Kanun’un gerekçesine uygun olmaması,
Elektronik güvenlik sistemleri konusundaki standart boşluğu,
6331 sayılı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’nda yer alan “iş kazası” tanımı
Özel güvenlik görevlilerinin hukuki statüsünün bulunmaması,
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un ihtiyacı karşılamaması.

TÜRKİYE PATENT VE MARKA VEKİLLERİ MECLİSİ
Sınai haklar alanında kanun bulunmaması,
Bir uzmanlık alanı olan patent ve marka vekilliği ile ilgili yasal düzenleme olmaması,
Fikri haklar alanında yetişmiş eleman ve uzman sayısının yetersiz olması,
556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin uygulanmaması.

TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (YNÖKC) düzenlemesinde organize perakende sektörü koşullarının göz ardı edilmesi,
Perakende sektöründeki eğitim, istihdam ve çalışma koşullarının yeterli düzeyde olmaması,
Taklit, korsan ve sahte ürün pazarının yaygınlaşması,
Sektör temsilcilerinin taleplerine mevzuat düzenlemelerinde yeterince yer verilmemesi,
Perakende sektörünün yarattığı katma değer göz ardı edilerek sektörün sadece “tüketim” olarak algılanması.

TÜRKİYE PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİSİ
5291 sayılı EPDK Kurul Kararıyla düzenlenen akaryakıt fiyatlarının takibine ilişkin uygulama
Benzin ve motorin ürünlerinin satış fiyatlarında bir yıl içerisinde yasal şartlar oluşmadan iki defa iki ay süreli tavan fiyat uygulanması,
Akaryakıt terminallerinde sayaç sistemi kurulmasının zorunlu hale gelmesi,
Kaçak akaryakıt sorunu,
Madeni yağ üretimi için gerekli girdilerin ithalatında yaşanan sıkıntılar.

TÜRKİYE SAĞLIK KURUMLARI MECLİSİ
Ülkemizde sağlık hizmetlerinde sürdürülebilir bir finansman modelinin olmaması,
Sağlık hizmetlerinde ödeme modellerinin yetersizliği,
15/2/2008 tarihli Özel Hastaneler Yönetmeliği’nden kaynaklanan planlama sorunları,
Sağlık sektöründe istihdam açığı sorunu,
Sağlık sektöründe Kamu-Özel Ortaklığı (PPP - Public Private Partnership).

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ MECLİSİ
Savunma ve havacılık sanayiine ilişkin satış ve ihracat kredi sistemi eksikliği
3056 sayılı KDV Kanunu’nun 13. maddesinin (f) bendi nedeniyle devreden KDV alacağının yüksek tutarlara ulaşması,
Havacılık yapısal sektöründe Türkiye’nin rekabetçi konuma ulaşabilmesi için teşvik ve özendirici düzenlemelerinin olmaması,
Savunma sektöründe uluslararası satışların önündeki ihraç lisansı engelinin kaldırılması.

TÜRKİYE SERAMİK VE REFRAKTER SANAYİ MECLİSİ
İhracat piyasalarındaki sıkıntılar,
Hammadde maliyetlerindeki artış ve hammaddeye erişimdeki sıkıntılar,
Lojistik sorunlar,
Katma değeri yüksek sektörlerin yeterince teşvik edilmemesi,
Standartlara uyumun ve denetimin etkin olarak yapılmaması.

TÜRKİYE SERBEST BÖLGELER MECLİSİ
Serbest bölgelerde fason üretim yapan firmaların çalışanlarının ücretlerinin gelir vergisine tabi tutulması ve gelir vergisi istisnası için ürettikleri ürünün en az %85’ini ihraç etme şartı getirilmesi,
Depo kullanma belgesi ve açık alan kullanma ruhsatı kapsamında serbest bölgelerde depolanan mallar için özel hesap kesintisi yapılması,
Serbest bölge firmalarının faaliyet ruhsat süreleri ile ilgili 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nda düzenleme yapılmış olmasına rağmen, işletici ve bölge kurucu-işletici şirketlerin ruhsat ve sözleşme sürelerinin aynı şekilde düzenlenmemiş olması,
Serbest bölgelerin tabi olmadığı dolaylı vergilerin değişik yorum ve uygulamalar ile tahsil edilmesi,
Serbest bölgelere satılan elektrik enerji bedeli üzerinden TRT Payı ve Enerji Fonu alınması.

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MECLİSİ
Sermaye piyasasında yerli yatırımcı talebi ve bireysel yatırımcı ilgisi ile yerli kurumsal yatırımcı sayısının istenen seviyede olmaması,
Sermaye piyasasının geliştirilmesi ve derinlik kazanması için başlatılan “Halka Arz Seferberliği” çalışmaları kapsamında piyasadaki arz tarafının gelişmemiş olması
Sermaye piyasası araçlarının vergilendirilmesi ve aracılık maliyetleri,
Küresel yatırımcıların değişen ve farklılaşan taleplerine etkili bir şekilde cevap verebilen teknoloji ve düzenleme altyapısının olmaması,
İstanbul Finans Merkezi (İFM) Projesi kapsamındaki ürün ve hizmet çeşitliliğinin istenilen düzeyde olmaması.

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI MECLİSİ
1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nda tur operatörlüğü tanımı ile kuruluş ve işleyişine ilişkin düzenleme bulunmaması,
Seyahat Acentalarının mülkiyetinde bulunan araçları organize ettikleri transfer, tur ve paket turlarda kullanamaması,
Seyahat acentalarında ihtiyacı karşılayacak sayıda profesyonel Türkçe rehberlik yapan rehber bulunmaması,
İnternet üzerinden yapılan kaçak seyahat acentalığı faaliyetleri,
Yerli ve yabancı uyruklu kişilerin ülkemizde bulunan konutlarını turizm amaçlı kiralamaları.

TÜRKİYE SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG) MECLİSİ
5307 sayılı LPG Piyasası Kanunu değişiklik önerilerinin gündeme alınamaması,
LPG’nin gümrük mevzuatı kapsamında akaryakıtla aynı ürün olarak tariflendirilerek, basınçlı gaz olduğu kavramının göz ardı edilmesinin sektörel bazda olumsuz etkileri,
LPG sektörü için ulusal stok yükümlülüğü miktarının yüksek olması,
LPG’nin ülkemiz enerji politikaları arasında hak ettiği yeri alamaması,
Kaçak tüp dolumu ve sınır bölgelerdeki illegal tüp geçişlerinin piyasaya güvenlik ve vergi kaybı boyutunda olumsuz etkileri.

TOBB SİGORTA ACENTELERİ İCRA KOMİTESİ
Sigorta acentelerinin, kamu destekli finansman imkanlarından yoksun bırakılması,
Sigorta acentelerinden işyeri açma ve çalışma ruhsatı talep edilmesi,
Sigorta acentelerine boş mal ve hizmet satışlarına/alışlarına ilişkin bildirim formları (BA ve BS formları) düzenlenmesi,
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde sigorta acenteliği tesis edilmemesi, teminat verilmemesi,
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’na rağmen sanayici, tüccar ve çiftçinin seçme hakkının sınırlandırılması.

TOBB SİGORTA EKSPERLERİ İCRA KOMİTESİ
Çekme belgeli ve ağır hasarlı araçların güvenli şekilde onarılmadan trafiğe çıkması,
Eksper olmayanların hasar tespiti yapması,
Kamunun ihtiyaç duyduğu menkul ve gayrimenkul değerleme hizmetlerinin yapılmasında, sigorta eksperlerinden yeterince faydalanılmaması ,
Gerçek kişi sigorta eksperlerinin ücretli olarak vergilendirilmesi,
Sigorta eksperlerinin kamu destekli finansman imkanlarından yararlanamaması.

TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK MECLİSİ
İç hat uçak bilet ücretlerinde %18 KDV alınması,
Hava yolu taşımacılığındaki maliyet artışları,
Sivil havacılık yükseköğretim programlarında gerekli kalitenin sağlanamamış olması ve program kontenjanları ile sektör ihtiyaçlarının uyumlu olmaması,
Uçak yedek parça ve işletme malzemelerinin sivil havacılığın ihtiyaçlarını karşılayacak süratte devreye alınmaması,
Ulusal mevzuatta, hava aracı bakım-onarım-yenileme (BOY) hizmetlerinin “üretim”, üretenlerin “üretici” ve getirilen dövizin de “ihracat” sayılmaması.

TÜRKİYE TARIM MECLİSİ
Maliyet artırıcı unsurların çözümlenememesi,
Çiftçi eğitimi ve uygulamalarının yetersiz olması,
Tarımsal Ar-Ge çalışmalarının eksikliği.

TÜRKİYE TEKNİK MÜŞAVİRLİK MECLİSİ
Teknik müşavirlik sektörünün ve hizmetlerinin tanınmaması, yararlarının bilinmemesi, diğer sektörlerle ilişkilerinin iyi tanımlanmamış olması,
Türk teknik müşavirlik firmalarının fiziksel olarak gelişememesi, son 10 yılda yüksek nitelikli firmaların sayılarının küçülmesi, mevcut firmaların yabancı şirketler tarafından satın alınması, yabancı sermaye ile Türkiye’de kurulan firmaların Türk firması sayılması,
Kamu yatırımlarının önceki yıllara kıyasla hayli azalmış olması, teknik müşavirlik ihalelerinin doğru ve saydam olarak yapılmaması, hizmet bedellerinin sektörü giderek yok edecek seviyeye düşmesi,
Teknik müşavirlerin yeterince hizmet ihracatı yapamamaları,
Teknik müşavirlik firmalarının yeterlilikleri konusundaki yanlış uygulamalar, sorumluluk ve yetki yetersizlikleri, sertifikasyon hakkındaki yanlış algılamalar.

TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİ MECLİSİ
Türkiye’de pamuk üretiminin yeterli düzeyde olmaması,
Sektörde ithalatın giderek artması,
Kamu alımlarında yerli malı alım kapsamının genişletilmesi,
AB’nin yaptığı Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA)’lara Türkiye’nin eş zamanlı taraf olamaması,
Yatırımı engelleyen yüksek vergi ve mali yükler.

TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ
Fiber altyapının yaygınlaştırılması için sabit altyapının kiralanması (tesis paylaşımı) ve yeni sabit şebeke yapılması (geçiş hakkı) önündeki engeller,
Elektronik haberleşme pazarında büyüme ve rekabet sorunu,
Haberleşmede Evrensel Hizmet Fonu’nun doğru kullanılmaması,
Genişbant internetin yaygınlaşmasını ve makineler arası haberleşmede beklenilen hızlı büyümeyi engelleyen telsiz ücretlerinin sektöre olumsuz etkisi,
Altyapı kurmakta yaşanan güçlükler.

TÜRKİYE TOPRAK SANAYİ ÜRÜNLERİ MECLİSİ
Yapı malzemeleri üreticilerinin etkin olarak denetlenememesi,
İnşaat sektöründe yaşanan denetim yetersizliği,
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in revizyon çalışmalarının yavaş ilerlemesi,
Sanayi üretiminde maliyetlerin yüksekliği.

TÜRKİYE TURİZM MECLİSİ
Hazine ve orman arazilerinde tahsis sürelerinin azalması,
2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nun ve buna ilişkin mevzuatın yenilenmemesi,
4857 sayılı İş Kanunu’nda yaşanan sorunlar,
Kıyılarda yapılaşma ve ecrimisildeki uygulama sorunları,
Turizm sektöründe haksız rekabet.

TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ
Yoğun kara gümrükleri, sınır ve iç tren gar gümrüklerindeki uygulamalar,
6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu’nun rekabete aykırı hükümler içermesi,
Gümrük Mevzuatı değişiklikleri nedeniyle karşılaşılan sorunlar,
Profesyonel tır şoförlerinin, “Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Vize Serbestisi Diyaloğu” kapsamında öncelikli muafiyet kategorisine alınmamış olması,
10. Beş Yıllık Kalkınma Planı kapsamında hedeflenen “Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm” programı kapsamındaki bazı eylemlerin henüz başlatılmamış olması.

TÜRKİYE ULUSLARARASI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ MECLİSİ
Kamu ihalelerinde yaşanan sorunlar ve suiistimaller,
Yapım işlerinin fiyat farkı uygulamalarında yaşanan sorunlar ve fiyat farkı formülünde yanlış endeks kullanılması,
Yurtdışı müteahhitlik projelerinde istihdam edilen işçilerin sigorta prim ödemeleri,
Libya’da Türk müteahhitlik firmalarının devam eden sorunları,
Irak’taki Türk müteahhitlik firmalarının devam eden sorunları.

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM MECLİSİ
Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin finansmanı,
Vakıf üniversiteleri tarafından öğrencilere verilen burslardan alınan KDV,
Yurt dışından yeterli sayıda öğrenci temin edilememesi,
Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 6. maddesinden kaynaklı sorunlar.(CİHAN)

62 sektörün en önemli 282 sorunu hükümetten çözüm bekliyor 62 sektörün en önemli 282 sorunu hükümetten çözüm bekliyor

21 Nisan 2015 Haberleri 1 2 3 4 5