Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda yönetmelik değişikliği

ANKARA - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) elektronik haberleşme cihazlarından kaynaklanan elektromanyetik alan şiddetinin uluslararası standartlara göre maruziyet limit değerlerinin belirlenmesi, kontrolü ve denetimi hakkında yönetmelikte yaptığı değişiklik yürürlüğe konuldu.

Yönetmeliğin 11. maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirildi:
“Ölçüm yetki belgesi frekans aralığı, kullanılacak cihazlar ve teknik özellikleri

Ölçüm yetki belgesi, genişband ölçüm cihazı ve spektrum analizör (frekansa bağlı ölçüm yapabilen cihaz) ile bu cihazlara ait anten ve problarının frekans aralıkları dikkate alınarak düzenlenir. Ölçüm yetki belgesi frekans aralığı;
a) Genişband ölçüm cihazı ve probunun kesişen alt ve üst frekans sınırını geçemez.
b) Genişband ölçüm frekans aralığı içinde olmak kaydıyla spektrum analizör ve anten/probunun alt ve üst sınırları içinde düzenlenir.

(2) Bu madde ile belirlenen teknik özelliklere, teknik özelliklerin değiştirilmesine ve ilave teknik özellikler getirilmesine ilişkin Kurum düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, birinci fıkrada belirtilen söz konusu cihaz, anten ve problar aşağıdaki asgari teknik özelliklere sahip olmak zorundadır:
a) Kullanılan ölçüm cihazları; ortalama güç yoğunluğunu (W/m2, mW/cm2), ortalama E alanını (V/m), ortalama güç değerini (dBm, dBµV), E alanının karesel ortalamasını, ortalama H alanını (A/m) veya H alanının karesel ortalamasını alma özelliklerinden bir veya birkaçını gösterir.
b) Spektrum analizör cihazı ve geniş band ölçüm cihazlarının zamana göre ortalama alma (averaj modu) özelliği bulunur.
c) Prob ve antenler ideal olarak kararlı frekans tepki eğrisi göstermeli ve frekans sınırı dışındaki frekanslara karşı tepkisi zayıf olmalıdır.

(3) Uzak alan ölçümleri için elektrik alan şiddeti ölçümü yapabilecek, yakın alan ölçümleri için ise hem elektrik alan şiddeti hem de manyetik alan şiddeti ölçümleri yapabilecek kabiliyette ölçüm cihazı kullanılması esastır.

(4) Ölçümlerde kullanılan anten ve probların pasif veya aktif olup olmadığına bakılmaksızın iki yılda bir kalibrasyonları ölçümde kullanılan cihazla birlikte veya ayrı ayrı yaptırılır. Teknik dokümanlarında önerilen kalibrasyon aralıkları iki yıldan daha kısa olan cihaz, anten ve probların, söz konusu dokümanlarda önerilen kalibrasyon aralıklarında kalibrasyonları yaptırılır. Kalibrasyon süresi devam etse dahi; ölçüm yeteneğini kaybetmiş, sağlam ve çalışır durumda olmayan cihaz, anten ve problar ölçümlerde kullanılamaz. Ölçüm yeteneğini kaybetmiş cihaz, anten ve probların Kuruma bildirilmesi gerekir.

(5) Kalibrasyon süresi biten veya kalibrasyon belgesi Kuruma sunulmayan cihaz, anten ve problarla yapılan ölçümler kabul edilmez.

(6) Anten ve probların ölçüm cihazı ile birlikte kalibrasyonunun gerçekleştirilmesi halinde, söz konusu anten ve problar sadece kalibrasyonlarının birlikte yapıldığı cihazla kullanılır. Aksi halde, bu cihaz ve problarla yapılan ölçümler kabul edilmez.”

(CİHAN)


12 Şubat 2015 Haberleri 1 2 3 4 5