Okul ve dershanelere 100 metre mesafeye kadar sigara satışı yasaklanıyor

ANKARA - Sağlık Bakanlığı'nın, Ulusal Tütün Kontrol Programı 2015-2018 Ulusal Tütün Kontrol Programı ve Eylem Planı tamamladı. Kapalı mekanlarda yürütülen 'Dumansız Hava Sahası' çalışmasının kapsamı genişletiyor. Kapalı mekanların ardından sigara yasağı açık alanlara da yayılacak. Hastanelerde, çocuk parklarında ve cami bahçelerinde sigara içmek yasak hale gelecek. Okul ve camilere 100 metreye kadar yakın mesafede sigara satılamayacak. İl Tütün Kontrol Kurulları denetimleri sıklaştıracak ve belirli bir program ile yoğun denetimler gerçekleştirecek.

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı 2015-2018 tamamlandı. Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda, ilgili kurumların katılımıyla hazırlanan eylem planı tütün ürünlerine olan talebin azaltılmasına yönelik önlemler, tütün ürünlerinin arzının azaltılmasına yönelik önlemler, tütün ve tütün ürünleri kullanımı ve ulusal tütün kontrol programı eylem planının izlenmesi, değerlendirmesi ve raporlanması olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. 24 hedef belirlenen plan Sağlık Bakanlığı tarafından ilgili kurumlara gönderildi. Eylem Planının izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi, gerektiğinde değiştirilmesi ve güncellenmesi; ihtiyaç duyulması halinde yeni strateji, program ve eylem planları hazırlanarak onaylanması ve uygulamaya konulması görevlerini yürütmek üzere, Sağlık Bakanlığının başkanlığında ‘Ulusal Tütün Kontrolü Koordinasyon Komitesi’ kuruldu. Komite, Sağlık Bakanı veya Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanının başkanlığında; Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Yükseköğretim Kurulundan üst düzey temsilcilerin ve Sağlık Bakanı tarafından belirlenecek konu ile ilgili diğer kurumlardan ve sivil toplum kuruluşlarından yeterli sayıda temsilcinin katılımıyla oluşturuldu. Komite, altı ayda bir veya gerektiğinde başkan veya üyelerden birisinin talebi üzerine en geç bir hafta içerisinde toplanacak.

SİGARA İÇEN ÇALIŞANI BULUNMAYAN SİGARASIZ OKUL PROJESİ HAYATA GEÇİRİLECEK

2018 yılı sonuna kadar toplumun yüzde 95’inde tütün ve tütün ürünlerinin kullanımına karşı tutum oluşturulması hedefi kapsamında eğitim müfredatında yer alan sağlık bilgisi derslerine ilave olarak diğer derslerde de mümkün olduğunca tütün kullanımının zararları konusunda farkındalığı artırıcı örneklerin daha çok yer almasının sağlanacak. Sigara içen çalışanı bulunmayan okul uygulamalarının özendirilmesi kapsamında ‘Sigarasız Okul’ projesi hayata geçirilecek. Okullarda tütün ve tütün ürünlerinin zararları ile ilgili yarışma ve etkinlik sayılarının arttırılacak. Tıp, sağlık bilimleri fakülteleri ve eğitim fakülteleri ile diğer yükseköğretim kurumlarının müfredatlarına tütün ve tütün ürünleri ile mücadele konusunda bilgi, tutum ve davranış değişikliği oluşturacak konuların konulacak. Toplumda rol model olan ünlü kişilerin sporcu ve sanatçıların tütün ve tütün ürünlerinin zararları ile ilgili etkinliklere katılımlarının sağlanacak. Hutbe, vaaz, konferans gibi etkinliklerle tütün kullanımının zararları konusunda halkın bilgilendirilmesine devam edilecek. Kurum ve Kuruluşlara ait çağrı merkezi ve santrallerin karşılama mesajında tütün ve tütün ürünleri ile mücadele sürecine katkı sağlayacak spot bilgilerin yer alacak. Filmler başta olmak üzere diğer TV programlarının da içinde olduğu medya faaliyetlerinde tütün ve tütün ürünlerini kullananlara yönelik olumsuz tutum ve davranışlar sergilenmesi, olumlu örneklerin özendirilmesi sağlanacak.

Sigarayı bırakmanın yaygınlaştırılması, tütün bağımlılığı tedavisinde ve tekrar başlamayı önlemede başarı yüzdesinin yükseltilmesi amacıyla Sigara bırakma yüzdesini toplumda yüzde 50’nin üzerine çıkarması hedefleniyor. Bu kapsamda sigara bırakma oranlarının tespiti ve izlenmesi yürütülecek. Birinci basamak sağlık hizmeti çalışanlarının (hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru, psikolog) sigara bırakma konusunda eğitimleri sağlanacak. Birinci basamak sağlık hizmeti sunan kuruluşlarda davranışsal tedavi, sosyal destek gibi hizmetleri verebilecek hemşire veya psikoloğun bulunacak. Hastanelerde sigara bırakma tedavisi hizmeti sunabilecek en az bir hekimin her hastanede bulunacak. Sağlık Kuruluşlarında verilen Sigara Bırakma hizmetinin (danışma, tetkik ve tedavi) SGK tarafından ücretlendirilmesinin sağlanacak. Tütün bağımlılığı tedavisinde kullanılan bilimsel farmakolojik tedavi preparatlarının geri ödeme kapsamına alınması veya ücretsiz olarak vatandaşlara sunulabilecek. Okul, hastane ve diğer işyerlerinde veya özel gruplara (sağlık personeli, öğretmenler, gençler, emniyet, yargı ve silahlı kuvvetler mensupları vb.) yönelik bırakma kampanyalarının düzenlenerek, sigarasız işyerlerinin özendirilecek.

GEBE VE ÇOCUK OLAN ARAÇLAR İÇİNDE SİGARA İÇİLMESİ YASAKLANACAK

Tütün Dumanından Pasif Etkilenimin Önlenmesi kapsamında pasif etkilenimi ölçmeye yönelik ulusal, akredite bir referans ölçüm yöntemleri ve laboratuvarı konusunda araştırma yapılacak. Özellikle yoğun olarak kullanılan alışveriş merkezleri, sinema, tiyatro vb. yerlerin bina girişlerinde tütün ve tütün ürünü kullanımına bağlı pasif etkilenim mesafesinin tespit edilecek. Bu mesafenin korunmasına yönelik çalışmalar yapılacak. İkram sektörünün (lokanta, kahvehane vb.) açık alanlarında da tütün ve tütün ürünü kullanılmayan alanlar oluşturulacak. Kamuya açık çocuk parkı gibi temelde çocukların faydalandığı tüm açık alanlarda tütün ve tütün ürünü kullanımı önlenecek. İbadethanelerin açık alanlarında tütün ve tütün ürünü kullanımının önüne geçilecek. Kamu ve özel sektöre ait tüm hizmet araçlarında tütün ve tütün ürünü kullanımı yasaklanacak. Halen toplu taşıma araçları için geçerli olan 4207 sayılı ‘Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’un sınırlarının içinde gebe ve çocuk olan araçlar için genişletilmesinin sağlanacak.

Tütün ve tütün ürünlerinin reklam, promosyon ve sponsorluğunun tamamen ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda tek tip düz paket uygulaması konusunda gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılacak. Satış noktalarında tütün ürünlerinin işletme içinden de görünürlüğünü önleyecek şekilde satılacak. Reklam ve örtülü reklam ihlallerini izleyecek ve gerekli ihbarları daha yaygın ve hızlı yapacak mekanizmalar güçlendirilecek. Tütün ve tütün ürünlerinin eğitim, sağlık, spor, eğlence tesislerinde satışı ve ticari teşhiri önlenecek. Tütün endüstrisinin ikram ve eğlence yerlerinde dekorasyon, yenileme, özel bölme, camekan, tente, güneşlik yapılması için mali katkı verilmesinin izlemi yapılacak.
Çocuk ve Gençlerin Tütün ve Tütün Ürünleri Kullanımından Korunması ve Ulaşabilirliğin Engellenmesi bölümünde yapılacak çalışmalarla 18 yaşını doldurmamış bireylerin tütün ve tütün ürünleri kullanımını yüzde 50 azaltmak hedefleniyor. Adet bazında tütün ürünü (tek sigara vb.) ve sarmalık kıyılmış tütün, makaron ve yaprak sigara kağıdının gençlere satışını önlemeye yönelik tedbirlere ağırlık verilecek. Tütün ve tütün ürünleri satıcılarının ürün alacak gençlerden 18 yaşını doldurduklarını gösterir resmi belgeleri istemelerinin sağlanacak. Satıcıların kimlik sorması denetim sistemi geliştirilecek. Okul öncesi eğitim kurumları, dershaneler ve özel öğretim kurumları dahil olmak üzere ilköğretim kurumlarının 100 metre mesafesine kadar sigara satışının yasaklanacak. İl Tütün Kontrol Kurulu tarafından belirli bir program ile denetimler yapılacak.

Tütün ve tütün ürünlerinin logo, renk ve şekillerinin, şeker, çerez, oyuncak, tişört, çanta vb. nesnelerde bulunması, bunların dağıtımı ve satış yasaklanacak. TOBB, Sanayi ve Ticaret Odaları ve TESK vb. meslek kuruluşları ve odaları ile işbirliği yapılarak 18 yaşını doldurmamış bireylere tütün ve tütün ürünleri satışının yasak olduğu tüm topluma anlatılacak. Tütün üretiminden vazgeçen üreticiler ile sektörden uzaklaşmak durumunda kalan tütün işçilerinin alternatif ürünlere ve ekonomik faaliyetlere geçişleri desteklenecek. Bu kişilerin alternatif tarım ürünlerine veya diğer ekonomik faaliyetlere yönlendirilmesine yönelik teşvikler verilecek.

(CİHAN)


30 Ocak 2015 Haberleri 1 2 3 4 5