4 ilin zam şampiyonu patlıcan

MALATYA - Türkiye İstatistik Kurumu'nun Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli’de yaptığı araştırmaya göre, ocak ayında fiyatı en çok artan ürünün patlıcan olduğu bildirildi.

TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından Ma­lat­ya, E­la­zığ, Bin­göl, Tun­ce­li il­le­ri­nin ocak ayı TÜ­FE istatistikleri a­çık­lan­dı. Kurum verilerine göre, 4 ilde yapılan araştırmada TÜFE, Aralık ayına oranla yüzde 1.49 oranında, bir önceki yıla göre ise yüz­de 7.50, 12 ay­lık or­ta­la­maya oranla yüz­de 9.01 ar­ttı. Ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 14,43 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Gı­da ve al­kol­süz i­çe­cek­ler yüz­de 4.51, sağ­lıkta yüz­de 1.74, çe­şit­li mal ve hiz­met­ler yüz­de 1.49, mo­bil­ya ev a­let­le­ri ve ev ba­kım hiz­met­le­ri yüz­de 1.32, ko­nut su e­lekt­rik gaz ve di­ğer ya­kıt­lar yüz­de 1.23, lo­kan­ta ve o­tel­ler yüz­de 0,34, eğ­len­ce ve kül­tür yüz­de 0,16, u­laş­tır­mada yüz­de 0.13 ar­tış gerçekleşti. Gi­yim ve a­yak­ka­bıda yüz­de 6.76, ha­ber­leş­mede yüz­de 0,03 o­ra­nın­da dü­şüş ger­çek­le­şir­ken, e­ği­tim gru­bun­da i­se de­ği­şim ol­ma­dı­ğı bil­gi­si­ne yer ve­ril­di.

Bölgede en yüksek artış gösteren ürün fiyatı yüz­de 76.54 i­le pat­lı­can­da ol­du. Pat­lı­ca­nın arkasından yüz­de 63.26 i­le ka­bak, yüz­de 59,22 i­le ye­şil so­ğan, yüz­de 12.19 i­le su ve yüz­de 9.48 i­le ya­tak ba­za­sı olduğu ak­ta­rıl­dı. Ka­dın ce­ke­ti, bir ön­ce­ki a­ya gö­re yüz­de 21.70 oranında fi­ya­tı en çok dü­şen ü­rün ol­du. Par­dö­sü yüz­de 17.92, spor mü­sa­ba­ka­la­rı­na gi­riş ücreti yüz­de 14.49, ka­dın ka­za­ğı yüz­de 14.42 ve ka­dın bo­tu i­se yüz­de 12.89 o­ra­nın­da, fiyatında dü­şüş mey­da­na ge­len ü­rün­ler ol­du.

(CİHAN)


06 Şubat 2013 Haberleri 1 2 3 4 5