Hac müracaatları 4 Şubat'ta başlıyor

SAKARYA - Hac müracaatları 04 Şubat – 22 Şubat tarihleri arasında 'Kayıt yenileme' ve İlk defa kayıt yaptırma' şeklinde il ve ilçe müftülüklerine yapılacak.

Sakarya İl Müftülüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2013 yılı hac organizasyonlarına katılmak isteyenlerle ilgili müracaatlar; 04 Şubat – 22 Şubat 2013 tarihleri arasında, 2012 yılında kuraya katılanlar için “Kayıt Yenileme”, ilk defa müracaat edecekler için de “İlk Defa Kayıt Yaptırma” şeklinde iki ayrı kategoride yapılacak. Kayıt yenileyecek veya ilk defa kayıt yaptıracak hacı adaylarının; 2012 yılında kuraya katılıp kura sonrasında hacca gidemeyenlerin kayıt yenileme işlemleri internet ortamında Diyanet İşleri Başkanlığ'ınca yapılacak. Ancak 2012 yılı ön kayıt dilekçesinde belirttiği il, ilçe, hac konaklama türleri ve birlikte kuraya girecek kişilerde değişiklik yapmak isteyenler ile müracaatından vazgeçmek isteyen hacı adayları müftülüklere başvurarak gerekli değişiklikleri müracaat süresi içerisinde yaptıracak.

İlk defa kayıt yaptıracak hacı adaylarıyla, bunlardan kuraya birlikte katılarak beraber hacca gitmek isteyenler, ön kayıt ücretini bankaya yatırarak müracaatlarını internet ortamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'http://hac.diyanet.gov.tr' internet adresinden yapabilecekleri gibi, doğrudan müftülüklerden temin ederek dolduracakları ekte yer alan form dilekçe ile il ve ilçe müftülüklerine müracaat edebilecek.


Çeşitli masraflar için ilk defa kayıt yaptıracak hacı adayları kişi başına 15 TL’yi başkanlıkça belirlenen bankalardan birine yatıracak. Kayıt yenileyenlerden ise her hangi bir ücret alınmayacak. Müracaattan sonra vazgeçenler ile hacca gidemeyenlere bu paraları iade edilmeyecek. Doğrudan il ve ilçe müftülüklerine yapılacak müracaatlarda nüfus cüzdanı fotokopisi ile banka dekontu belgesinin bir sureti müracaat dilekçesine eklenecek.

Hac planlamalarına ve kesin kayıtlara esas olmak üzere, hacı adayları internet ortamında veya doğrudan il ve ilçe müftülüklerine yapacakları müracaatlarında konaklama türleri ile bunlara dair yaklaşık hac fiyat aralıklarını göz önünde bulundurarak, hac konaklama türlerinden birisini mutlaka tercih edecek.

Tercihlerin bağlayıcı olacağı, daha sonra hac tercihlerinde her hangi bir değişikliğe izin verilmeyeceği ve kuralar da yapılan tercihe göre çekileceğinden, hacı adayları internet ortamında veya ek form dilekçede belirtilen hac konaklama türleri hakkında doğru bir şekilde bilgilendirilecek ve tercihlerini bizzat kendileri yapacak.

Hacca götürülmek istenilen (“0” yaş dahil) çocukların da kayıtları, ebeveyni ile birlikte internet ortamında veya doğrudan il ve ilçe müftülüklerine yapılacak ve bunlardan da 15 TL ön kayıt ücreti alınacak. Kesin kayıt esnasında belge istenecek olmakla birlikte; hac müracaatlarıyla ilgili yapılacak istatistiki çalışmalara veri teşkil etmesi amacıyla şehitlerin, daha önce hacca gitmeyen anne, baba, eş ve çocukları ile gaziler ve eşleri, internet ortamında veya doğrudan müftülüklere yapacakları hac müracaatı esnasında, kendi özel durumlarıyla ilgili bölümü de ayrıca dolduracak.

2012 yılında çekilen kura sonucunda hacca gitmek üzere kesin kaydını yaptıran, ancak geçerli bir mazereti sebebiyle hacca gidemeyenlerin, hac dönemini kapsayan (hastalık, trafik kazası gibi) mazeretlerini belirtir bir belgeyi ibraz ederek 2013 yılında hacca müracaat etmeleri halinde, bunlar kayıt yenileyenler statüsünde değerlendirilecek ve kura çekiminde ilk kayıt yılları baz alınarak kat sayı oranı uygulanacak.

2013 yılında ilk defa kayıt yaptırmak isteyen bayanlardan mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda olanların, ileride mahrem birleştirme taleplerinin yerine getirilmesi mümkün olamayacağından ve doğabilecek vize sorunlarından dolayı her hangi bir hak verilmeyeceğinden, bu durumda olanlar müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleriyle birlikte yapacaklar.

Müracaatlarda; eş, anne, baba, kayınvalide, kayınbaba, kardeş, çocuk gibi birinci derecede akrabaların birbirleriyle, her hangi bir akrabalık bağı olmayan vatandaşların istemeleri halinde 10 kişiyi geçmemek şartı ve grup halinde tek bir kura numarasıyla, engellilerin ise refakatçileri ile birlikte kuraya katılma talepleri karşılanacak, bunun dışında kuraya birlikte girme talepleri kabul edilmeyecek.

Hacı adaylarından, farklı il ve ilçelerde, farklı tarihlerde ve türlerde kayıt yaptırıp çekilen kurada da ayrı ayrı kura numarası alanların, bilahare hacca gitme arzularını dile getirerek kayıtların birleştirilmesi yönündeki talepleri karşılanamayacağından, bunlardan hacca birlikte gitmek isteyenlerin, müracaatlarını mutlaka birlikte aynı ilde, aynı tarih ve türde yapmaları gerekiyor.

Geçmiş yıllarda müracaatı olduğu halde, 2013 yılı hac müracaatını bu defa mahremiyle veya grubuyla birlikte yaparak tek numara ile kuraya gitmek isteyenlere uygulanacak kura kat sayısı; müracaat edilen yıllar için her bir kişiye uygulanacak katsayı toplamının gruptaki kişi sayısına bölünmesi sonucu elde edilecek rakama göre belirlenecek ve uygulama bu şekilde yapılacak.

Daha önce vekaleten hacca gittiklerini belirterek bu defa kendi adlarına hacca gitmek veya bir başkasının yerine vekaleten hacca gitmek isteyenlerin müracaatları kabul edilmeyecek.

Daha önce hacca gidenlerin müracaatları kabul edilmeyecek, müracaatlardan veya kura çekiminden sonra hacca gittiği tespit edilenlerin kayıtları silinecek, ön kayıt ücreti yatırmışlarsa iade edilmeyecek.

Bankaya kayıt parasını yatırdığı halde internet ortamında kaydını girmeyen veya buna ait dekontu, usulüne göre doldurulmuş müracaat dilekçesi ile birlikte müftülüklere teslim etmeyenlerin ve kayıt numarası da almayanların hac müracaatları kabul edilmemiş sayılacak ve bu durumda olanların talep etmeleri halinde yatırmış oldukları kayıt ücreti ise kendilerine iade edilecek.

İnternet ortamından kayıt yapacakların; kayıtlarını tamamladıktan sonra kendilerine verilecek olan elektronik şifre ile yazıcıdan alacakları kayıt durumlarını gösterir çıktıları muhafaza edecek.

Kuradan sonra yapılacak kesin kayıtlar, ülkenin resmi hac kontenjanına göre yapılacak.

Müracaatlardan sonra, iller bazında hac konaklama türlerine göre çekilecek kuralar ve kesin kayıtlara ilişkin kriterler ile alınacak ücretler bilahare belirlenecek.

Hacı adaylarından ilk defa kayıt yaptıracaklar, 15 TL'lik kayıt ücretini şu bankalara ödeyebilecek; "Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Halk Bankası, Ak Bank, Al-Baraka Türk Katılım Bankası, Asya Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası"

(CİHAN)


21 Ocak 2013 Haberleri 1 2 3 4 5