MEB Kurum İdari Kurulu Mutabakat Metni imzalandı

2009 ve 2010'da Milli Eğitim Bakanlığı'nda yetkili sendika olan Eğitim-Bir-Sen, katıldığı üçüncü Kurum İdari Kurulu (KİK) toplantısında da eğitim çalışanları lehine birbirinden önemli kararlara imza attı. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan Kurum İdari Kurulu Ekim 2010 toplantısında, Eğitim-Bir-Sen tarafından sunulan önerilerden 17'si imza altına alınırken, 4'ünde ise Yüksek İdari Kurulu'nda görüşülecek konular arasına alınması konusunda görüş birliğine varıldı.

Kurum İdari Kurulu Ekim 2010 toplantısı, 25 Ekim 2010 tarihinde Kurul Başkanı ve Müsteşar Yardımcısı Salih Çelik başkanlığında yapılmış, 19 Ekim 2010'da Eğitim-Bir-Sen'in Bakanlığa gönderdiği öneriler incelenerek; önerilerin çokluğu ve merkez teşkilatında birden fazla birimin görev alanına girmesi nedeniyle Kurulun Sekretaryası'nı yürüten Personel Genel Müdürlüğü Mevzuat Dairesi Başkanlığı'nca bir çalışma yapılması ve bu çalışma sonucu elde edilen bilgiler çerçevesinde, Kurul'un ileri bir tarihte toplanması kararı alınmıştı. Sekretaryanın çalışmalarını tamamlaması sonucu Kurul 22 Aralık 2010 tarihinde tekrar toplanarak Ekim 2010 Çalışma Raporu'nu sonuçlandırdı. Görüş birliğine varılarak imzalanan mutabakat metnine göre, öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla zorunlu hizmet bölgelerinde istihdam edilen öğretmenlere, illerin veya yerleşim yerlerinin sosyal, ekonomik, kültürel ve ulaşım imkanları dikkate alınarak kalkınmada öncelikli hizmet tazminatı verilmesi amacıyla ilgili mevzuatlarında gerekli çalışmalar başlatılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ile yetkili sendika Eğitim-Bir-Sen arasında yapılan Kurum İdari Kurulu toplantısında, öğretmenlerin, özür durumuna bağlı atama ve yer değiştirmelerinde il emri uygulamasının yapılabilmesi için Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde gerekli değişiklik çalışmalarının başlatılması kararlaştırıldı. Toplantıda, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçişi ile ilgili Personel Genel Müdürlüğü'nce hazırlanarak 9/3/2010 tarih ve 14004 sayılı yazı ile Başbakanlığa gönderilen Kanun Tasarısı Taslağı'nın bir an önce sonuçlandırılmasının sağlanması konusunda görüş birliğine varıldı. Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçişi ile boşalan pozisyonların, özür durumu yer değiştirme işlemi yapıldıktan sonra boş pozisyonların isteğe bağlı il içi ve il dışı yer değişikliği için kullanılmasının, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da yer alan ve uygulanmakta olan sözleşmeli öğretmenlerin karşılıklı yer değiştirmelerine (becayiş) ilişkin hükmün daha etkin uygulanmasının sağlanması konularında anlaşmaya varıldı.

Öğretmenevi üye aidatı uygulamasının kaldırılarak, tüm eğitim çalışanlarının öğretmenevi üyesi olarak kabul edilmesi çalışmaları başlatılacak. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre yapılan öğrenci kayıtlarında; sınavla öğrenci alan okullar hariç, diğer okullarda eğitim çalışanları görev yaptıkları okullara çocuklarını kaydettirmeleri için gerekli tedbirler alınacak. Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'na başvurabilmek için ailenin yıllık gelirinin kişi başına düşen miktarı esas alınmaktadır. Ortaöğretim kurumlarında görev yapan rehber öğretmenlerin sınav dönemlerinde ücret alabilmelerinin sağlanması için çalışmalar başlatılacak. Ek ödeme almayan İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları, İlçe Milli Eğitim müdürleri, Şube müdürleri, Eğitim müfettişleri, uzmanlar ve şeflerin ek ders ücretlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar sonuçlandırılacak. Sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirmelerinde harcırah (sürekli görev yolluğu) ödenmesi, sözleşmeli öğretmenlere ödenen Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği'nden ve ek ders ücretlerinden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primi kesilmemesi, hizmetlilerin eğitim kurumlarında gece bekçisi olarak görevlendirilmesi uygulamasına son verilmesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında çalışanların 30 günü aşan hastalık izni kullanmaları halinde sözleşmelerini fesheden düzenlemenin değiştirilmesi çalışmalarının sonuçlandırılması önerileri ise Yüksek İdari Kurulu'nda görüşülecek konular arasına alınması için Makama arz edilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

(CİHAN)


24 Aralık 2010 Haberleri 1 2 3 4 5