Adalet Bakanlığı, HSYK Kanunu tasarısı ön taslağını açıkladı

Adalet Bakanlığı, Anayasa değişiklik paketiyle yapısında değişiklik öngörülen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK)'na ilişkin yeni düzenlemeleri içeren kanun tasarısı ön taslağını tamamladı. Taslak metnini resmi internet sitesinde yayımlayan Adalet Bakanlığı, metnin bugün Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliği ile ilgili kurum ve kuruluşlar olmak üzere 20 yere gönderildiğini açıkladı. Görüş sorulan yerlerden veya diğer kurum, kuruluş ve ilgililerden görüş ve öneriler alındıktan sonra taslağa son şeklinin verileceği ifade edildi.

HSYK Kanunu Tasarısı Ön Taslağıyla getirilen düzenlemeler ise şöyle:

HSYK idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişisi olacak ve kendisine ait bir bütçesi bulunacak.

Kurulun, Genel Sekreterlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı şeklinde hizmet birimleri olacak. Başka bir ifadeyle, Teftiş Kurulu HSYK'ya bağlanacak ve HSYK'nın kendi sekretaryası hizmete girecek.

Kanunlarda açıkça Bakanlığa verilenler dışındaki, hakim ve savcıların tüm özlük işleri, HSYK tarafından yerine getirilecek.

Kurulun üst yöneticisi Başkanvekili, harcama yetkilisi Genel Sekreter, gerçekleştirme görevlisi Genel Sekreter tarafından belirlenecek Genel Sekreter Yardımcısı olacak.

Adalet Bakanı olan Başkan, dairelerin çalışmalarına katılamayacak.

Sadece Genel Kurul toplantılarına katılabilecek. Genel Kurulda hakim ve savcılarla ilgili disiplin ve üyelerle ilgili suç ve disiplin işlerinin görüşüleceği toplantılara da katılamayacak ve oy kullanamayacak.

Başkan, yetkilerinden bir kısmını yazılı olarak Başkanvekiline devredebilecek.

Başkanın Genel Sekreterin atanması dışında, atamalarda hiçbir yetkisi bulunmayacak. Genel Sekreteri de Genel Kurulun teklif ettiği 3 aday arasından atayacak.

Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu Başkan yardımcıları, Kurul başmüfettişleri, Kurul müfettişleri ve Genel Sekreter yardımcıları, Kurulda görev yapacak tetkik hakimleri Genel Kurul tarafından atanacak.

Kurulun idari personelini atama yetkisi, Başkanvekiline ait olacak.

Yönetmelikleri çıkarma ve genelge düzenleme yetkisi Genel Kurula ait olacak.

Üyelerin hangi dairede görev yapacağı Genel Kurul tarafından seçimle belirlenecek.

Genel Kurul gündemi Başkan tarafından belirlenecek, ancak üyelerin talebi ve Genel Kurulun kararı ile her zaman gündemde değişiklik yapılabilecek.

Genel Kurul; en az 15 üyeyle toplanacak ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alacak.

Daire başkanları, daire üyeleri arasından Genel Kurul tarafından seçilecek.

Adalet Bakanlığı Müsteşarı, daire başkanı veya Başkanvekili seçilemeyecek.

Daireler, en az 5 üyeyle toplanacak ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alacak.

Adalet Bakanlığı Müsteşarı'nın toplantıya katılmaması, dairenin toplanmasına ve karar almasına engel olmayacak.

Kurul üyelerinin, Kurul üyeliği görevleriyle ilgili suç ve disiplin soruşturması işlemleri Genel Kurul tarafından yapılacak.

Genel Kurulun ve dairelerin kararlarına karşı yeniden inceleme talebinde bulunulabilecek. 20. Dairelerin yeniden inceleme kararlarına karşı Genel Kurula itiraz edilebilecek.

Genel Kurulun veya dairelerin meslekten çıkarma cezasına ilişkin kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulabilecek.

Başkanın tek başına yaptığı işlemlere ve verdiği kararlara karşı yargı yoluna gidilebilecek. (Bu ifade Kanun metninde açıkça yazılı değildir. Ancak gerekçede konu ayrıntılı olarak izah edilmiştir. Ayrıca idare hukukunun genel ilkeleri bunu gerektirmektedir. Yine mevcut uygulama da bu yöndedir. Örneğin denetim ve soruşturma izinlerine Başkanın "olur" verme ya da vermeme şeklindeki kararlarına karşı, şimdi olduğu gibi, yeni sistemde de yargı yoluna gidilebilecek.)

(CİHAN)


29 Eylül 2010 Haberleri 1 2 3 4 5