Araçların satış ve devirleri noterler tarafından elektronik ortamda yapılacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, tescilli araçların her çeşit satış veya devirlerinin 1 Mayıs itibariyle noterler tarafından elektronik ortamda yapılmaya başlanacağı bildirdi.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 20. maddesinin (d) ve (e) bentlerinde yapılan değişiklikler sebebiyle araçların satış, devir ve tescil işlemlerinde görev, yetki ve sorumlulukları bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Sigorta Bilgi Merkezi (TRAMER), Türkiye Noterler Birliği arasında güvenli bir bilgisayar ağı oluşturuldu.

1 Mayıs 2010 tarihinden itibaren noterlerce satış veya devri yapılacak araçlar için vergi dairelerinden alınmış "İlişik Kesme Belgesi" ise istenilmeyecek. Aracın vergi ve trafik cezası gibi borçları olup olmadığı satış sırasında noterce bilgisayar üzerinden sorgulanacak. Bilgisayar sorgulamasında aracın borç kaydının görülmesi halinde satış işlemi yapılmayarak ilgililer vergi dairesine yönlendirilecek.

Yine satış veya devri yapılacak aracın trafik tescil kayıtlarında satış veya devri kısıtlayıcı herhangi bir kayıt (haciz, rehin, ihtiyati tedbir) bulunup bulunmadığı noterce Emniyet Genel Müdürlüğü bilgisayar kayıtları üzerinden sorgulanacak. Mevcut uygulamada böyle bir sorgulama yapılamadığından, noterde aracı satın alan kişiler adlarına tescil için trafik tescil kuruluşuna geldiklerinde, araç kayıtlarında haciz, ihtiyati tedbir gibi şerhler çıkabiliyor ve mağdur olabiliyorlardı. Yeni uygulama ile bu tür mağduriyetler ortadan kaldırılmış olacak.

Satış veya devir işlemi tamamlandığında, noter tarafından aracın alıcısı adına bir ay süreyle geçerli "Tescile İlişkin Geçici Belge" düzenlenecek. Satış veya devir işlemlerinde 20 TL ücret ile araç tescil belgesi ücreti 46 TL ve gerekiyorsa Motorlu Araç Trafik Belgesi ücreti 62 TL dışında, noterce herhangi bir harç ve damga vergisi ile posta ücreti alınmayacak.

Satış veya devir işlemi tamamlandığında, noter tarafından trafik tescil kuruluşlarına elektronik sistemle bildirim yapılacak. Bu bildirim üzerine araç sahibinin müracaatı olmaksızın, araç tescil belgesi noterin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunca düzenlenecek.

Aracı satın alan kişi veya kanuni vekilinin, araç tescil belgesini düzenleyen trafik tescil kuruluşuna satış tarihinden itibaren 15 gün içerisinde müracaat etmesi halinde araç tescil belgesi elden teslim alınabilecek. Trafik tescil kuruluşlarında da herhangi bir ücret ödenmeyecek.

TESCİL BELGESİ ALMAYAN KİŞİLERE 130 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK

Araç tescil belgelerini 15 gün içerisinde elden teslim almamaları halinde gönderi ücreti kendileri tarafından ödenmek kaydıyla posta (APS) yoluyla ikamet adreslerine gönderilecek. Gerçek kişiler için araç sahibinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi'nde belirtilen yerleşim yeri adresine, tüzel kişiler için ticaret sicil gazetesi, tüzük veya diğer resmi kayıt belgelerinde belirtilen adreslerine gönderilecek.

Belgeler, araç sahibi ile aynı adreste yaşayan eşi, reşit çocukları, babası veya annesine teslim edilecek. Bu kişilerden hiç birinin adreste bulunmaması halinde PTT görevlisince kapıya not bırakılarak bir sonraki gün tekrar gidilecek. Yine adreste kimse bulunamamış ise belgeler 10 gün süreyle ilgili PTT şubesinde bekletilecek.

10 gün içerisinde buradan da teslim alınmaması halinde belgeler ilgili trafik tescil kuruluşuna PTT tarafından iade edilecek, araç sahibi veya vekili tarafından buradan elden teslim alınabilecek. Araç tescil belgesinin postada gecikmesi veya kaybolması gibi durumlarda vatandaşların herhangi bir sorumluluk yüklenmeyecek ve bu nedenle bir ceza da uygulanmayacak.

Belgelerin teslim aşaması PTT Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında oluşturulan bir bilgisayar programıyla takip edilerek ilgilisine ulaşıp ulaşmadığı ile ne zaman teslim edildiği izlenecek. Belgenin kaybolduğunun araç satın alan vatandaşlar tarafından ilgili trafik tescil kuruluşuna bildirilmesi ve kayıtlardan da bu durumun doğruluğunun anlaşılması halinde ücret alınmaksızın yeni bir belge düzenlenerek vatandaşlara teslim edilecek.

Haciz, müsadere, zapt, buluntu, trafikten men gibi nedenlerle; icra müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri ile diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satılan araçların alıcıları tarafından bir ay içresinde müracaat edilip adlarına tescil belgesi almamaları halinde ilgili trafik tescil kuruluşunca adlarına resen tescil işlemi yapılacak.

Ayrıca, bir ay içerisinde adlarına tescil belgesi almayan kişilere 130 TL idari para cezası uygulanacak ve bu araçlar alıcıları adına tescil belgesi çıkarılıncaya kadar trafikten men edilecek.

İŞ GÜCÜ VE ZAMAN KAYBI KALKACAK

Araçların satış ve devir işlemleri dışında tadilat, renk değişikliği, unvan değişikliği, trafikten çekme, hurdaya ayırma, zayii veya yıpranmadan dolayı belge yenileme gibi işlemler için mevcut uygulamada olduğu gibi aracın dosyasının bulunduğu trafik tescil kuruluşuna müracaat etmek zorunluluğu kaldırılıyor. Bu işlemler herhangi bir trafik tescil kuruluşunda gerçekleştirilebilecek.

1 Mayıs 2010 tarihinden önce noter aracılığıyla araç satın alan vatandaşlar, noter satış senedi ve diğer gerekli belgelerle herhangi bir trafik tescil kuruluşuna müracaat etmek suretiyle araçlarını adlarına tescil ettirebilecekler. Mevcut sistemde noterde satışı yapılan bir aracın yeni alıcısı trafik tescil kuruluşuna gidip aracı üzerine tescil ettirmediği durumlarda, bu araçla ilgili vergi ve trafik ceza borçları ile diğer tebligatlar satıcıya gönderiliyor.

Yeni sistemde aracın satışı ile birlikte aynı anda tescili de gerçekleştirileceğinden, bu konuda yaşanan mağduriyetler tamamen ortadan kalkacak. Yine, noterde satın veya devir alınan aracın tescili için trafik tescil kuruluşlarına müracaat etme, belge ibrazı ve form doldurma zorunluluğu ortadan kalkacağından vatandaşlar, bu işlemler için harcadıkları iş gücü, zaman ve maddi kayıplar da ortadan kalkacak.

POSTA MASRAFI 450 BİN TL TASARRUF SAĞLANACAK

Türkiye genelinde 568 trafik tescil kuruluşunda yaklaşık 4 bin 600 personel çalışıyor. Trafik tescil kuruluşlarında yapılan tüm işlemlerin yüzde 35'ini, tescil işlemlerinin ise yüzde 55'ini ikinci el araç satışları ile ilgili tescil işlemleri oluşturuyor. 1 Mayıs 2010 tarihinden itibaren yaklaşık bin 500 personel karşılığı işgücü tasarrufu sağlanacak.

Araçların başka bir trafik tescil kuruluşuna nakil gittiği durumlarda gönderilen ve 'Ek-9' adı verilen form uygulamadan kaldırıldı. Yıllık ortalama 600 bin aracın nakil olduğu göz önüne alındığında posta masrafı olarak 450 bin TL tasarrufun sağlanacağı düşünülüyor.

Mevcut uygulamada araçların tescil işlemlerinde kullanılan müracaat ve işlem formunun (Yıllık ortalama 2 milyon adet) bir sureti aracın vergi kaydı için vergi dairelerine posta veya elden gönderilmekte. Yeni uygulamada bu formlar kaldırılarak bilgilerin vergi daireleri ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlara elektronik sistemle aktarılması sağlanacak. Bu sayede gerek tescil kuruluşlarda, gerekse vergi dairelerinde çok önemli oranlarda iş gücü kazanımının yanında posta ve diğer giderlerden de tasarruf sağlanacak.

568 trafik tescil kuruluşunda sayıları binleri geçen bilgisayar, yazıcı ve benzeri cihazlar ile bunlarda kullanılan kağıt, toner ve kartuş gibi malzeme giderlerinden de çok önemli olanda tasarruf sağlanacak. Satış veya devri yapılan aracın tescili de aynı anda yapılacağından, mevcut uygulamada yaşanılan hukuki problemlerde önemli oranda ortadan kalkacağından mahkemelerle, icra daireleri ve çeşitli kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalar da azalacak. Ayrıca, mevcut uygulamada zaman zaman yaşanılan sahte bilgi, belge ve evraka dayalı satış ve tescil işlemleri de önlenmiş olacak.

(CİHAN)

Araçların satış ve devirleri noterler tarafından elektronik ortamda yapılacak

29 Nisan 2010 Haberleri 1 2 3 4 5