Sağlık Bakanlığı laboratuvarlar için genelge yayımladı

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, '992 ve 3153 sayılı kanun kapsamında laboratuar başvuruları hakkında' bir genelge yayımladı. 81 il valiliğine gönderilen genelgede, açılmış ve açılacak olan müstakil, özel hastanelerin veya tıp merkezlerinin bünyesinde kurulan laboratuarların ruhsat başvurularındaki aranılacak belgeleri, hizmet gerekleri ile iş ve işlemler yönünden yeniden düzenlendiği belirtiliyor.

Genelgeyle, söz konusu laboratuarların açılmasına esas ruhsatnamenin düzenlenmesi konusunda daha önce yayımlanmış olan 2007/31 sayılı genelge yürürlükten kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun imzalı yayımlanan genelgede "3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun" ve "992 Sayılı Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuarları Kanunu" kapsamında müstakil olarak açılan veya özel hastane, özel dal merkezi ve özel tıp merkezi bünyesinde kurulan laboratuarların ruhsatlarının bakanlıkça düzenlendiğine vurgu yapılıyor. Laboratuarların ruhsat başvurularında kullanılacak formların da düzenlendiği genelge 81 il valiliğine gönderildi.

Özel hastane veya tıp merkezlerinin bünyesinde kurulan laboratuarların ruhsatlarının kuruluş adına düzenlendiği, bu laboratuarların sorumluluğunu yürüten ilgili dal uzmanı adına düzenlenecek personel çalışma belgesinin de sorumlu olduğunun ayrıca belirtilmesi isteniyor. Genelgede şu ifadelere yer veriliyor: "İliniz dâhilinde 3153 ve 992 sayılı Kanun kapsamında açılacak müstakil laboratuarların, özel hastanelerin veya özel dal/tıp merkezlerinin bünyesinde kurulan laboratuarların ve daha önceden hekim adına düzenlenmiş ruhsatların kuruluş adına dönüştürülmesinde kullanılmak üzere ilgi Genelgemiz eklerinden Ek-1, Ek-9 ve Ek-10 değiştirilmiş, Ek-13 geliştirilmiş olup genelge bütünlüğünü sağlamak amacıyla ilgi Genelgemiz yürürlükten kaldırılmıştır. Bundan böyle, başvuruların Genelgemiz doğrultusunda değerlendirilmesi, başvurunun durumuna uygun olarak Ek-13'te belirtilen belgelerin Bakanlığımıza gönderilmesi ve bu konuda gerekli hassasiyet ve titizliğin gösterilmesi gerekiyor." denildi.


11 Ocak 2010 Haberleri 1 2 3 4 5