TFF halı sahaları denetlemeye aldı

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu tarafından onaylanan Halı Sahaların Denetimi ve Sınıflandırması Genelgesi, yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden bugün duyurulan genelge ile ilgili haberde, ''Genelge, Türkiye genelinde özel kişilerin mülkiyetinde bulunan bütün halı sahalara ilişkin standartların belirlenmesi, halı sahaların futbol oynamaya elverişlilik bakımından sportif kriterler uyarınca denetimi, yeterliliklerine göre sınıflandırılması, halı sahalar için yeterlilik belgesi verilmesi, bu belgelerin yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları belirliyor.'' denildi.

TFF'nin yayınladığı halı sahaların denetimi ve sınıflandırılması hakkındaki genelgede şu ifadelere yer verildi;

Madde 1. Amaç ve Kapsam

Bu Genelge, 15.10.1999 tarihli, 23847 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği'nin Geçici 5. maddesine ve Türkiye Futbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü arasında 23.04.2009 tarihinde imzalanan "İşbirliği Protokolü"nün 3. ve 5. maddelerine dayanılarak; Türkiye genelinde özel kişilerin mülkiyetinde bulunan bütün halı sahalara ilişkin standartların belirlenmesine, halı sahaların futbol oynamaya elverişlilik bakımından sportif kriterler uyarınca denetimine, yeterliliklerine göre sınıflandırılmasına, halı sahalar için yeterlilik belgesi verilmesine, bu belgelerin yenilenmesine ve iptaline ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Madde 2. Kısaltma ve Tanımlar

Bu Genelge'nin uygulanması bakımından;

TFF: Türkiye Futbol Federasyonu'nu,

Bölge Müdürlüğü: TFF Bölge Müdürlüklerini,

GSGM: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

Halı Saha: Özel kişilerin mülkiyetinde bulunan, suni çim futbol sahasına sahip tesisleri,

Tesis Sahibi: Halı sahalar üzerindeki tasarruf hakkını elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişileri, ifade eder.

Madde 3. Kayıt ve Yeterlilik Belgesi Alma Zorunluluğu

(1) Mevcut ve yeni faaliyete geçecek olan bütün halı sahaların, bulundukları ilin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü tarafından tutulan TFF Halı Saha Sicili'ne kaydolmaları ve futbol oynamaya elverişli olduklarına ilişkin yeterlilik belgesi almaları zorunludur.

(2) Daha önce GSGM bünyesinde kayıtlı bulunan halı sahalar için yeniden kayıt başvurusunda bulunulmasına gerek yoktur.

Madde 4. Kayıt Başvurusu

(1) Gerçek kişilerin tasarrufunda bulunan halı sahaların kaydı için, tesis sahibi tarafından imzalanmış başvuru dilekçesi (Bkz. Ek-1) , aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte iadeli taahhütlü posta aracılığıyla halı sahanın bulunduğu ilin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü'ne gönderilir:

(a) Tesis Sahibi ve/veya tesis işleticisinin nüfus cüzdanı örneği,

(b) Tesis Sahibi ve/veya tesis işleticisinin açık adresi,

(c) Tesis Sahibi ve/veya tesis işleticisinin adli sicil kaydının olmadığını gösterir belge,

(d) İkametgâh,

(e) Üç adet vesikalık fotoğraf,

(f) Ticaret Odası'na kayıt belgesi, Esnaf ve Sanatkârlar Kooperatifi'ne kayıtlı olanlara kurum tarafından verilecek belge,

(g) Tesisin onaylı 1/100 ölçekli planı,

(h) Tesis üzerindeki kullanım hakkının dayanağı (kira sözleşmesi, tapu vs.),

(i) Kayıt ve denetim bedelinin TFF tarafından belirtilecek hesaba ödendiğine ilişkin banka dekontu.

(2) Tüzel kişilerin tasarrufunda bulunan halı sahaların kaydı için, tesis sahibini temsile yetkili bir kişi tarafından imzalanmış başvuru dilekçesi (Bkz. Ek-1), aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte iadeli taahhütlü posta aracılığıyla halı sahanın bulunduğu ilin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü'ne gönderilir:

(a) Şirket ana sözleşmesi, dernek tüzüğü veya vakıf senedinin yayınlandığı gazetenin bir örneği,

(b) Şirket, dernek veya vakfın faaliyette bulunduğunu gösterir belge,

(c) Noter onaylı imza sirküleri,

(d) Tesis Sahibi ve/veya tesis işleticisinin açık adresi,

(e) Tesis Sahibi ve/veya tesis işleticisinin adli sicil kaydının olmadığını gösterir belge,

(f) Tesisin onaylı 1/100 ölçekli planı,

(g) Tesis üzerindeki kullanım hakkının dayanağı (kira sözleşmesi, tapu vs.),

(h) Kayıt ve denetim bedelinin TFF tarafından belirtilecek hesaba ödendiğine ilişkin banka dekontu.

(3) Bölge Müdürlüğü, başvurusu uygun görülen halı sahaları birer sicil numarası vererek TFF Halı Saha Sicili'ne kaydeder.

Madde 5. Olağan Denetim ve Sınıflandırma

(1) TFF Halı Saha Sicili'nde kayıtlı bulunan bütün halı sahalar, bulundukları ilin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü'nün görevlendirdiği denetçiler tarafından EK-2'de yer alan tabloda belirtilen sportif yeterlilik kriterleri uyarınca düzenli olarak denetlenirler.

(2) Denetçiler, yapılan denetimlerin sonuçlarına ilişkin raporlarını ve denetlenen halı sahaların aldıkları puanları Bölge Müdürlükleri'ne yazılı olarak bildirirler. Bu raporlar doğrultusunda ;

(a) 20'nin altında puan alan halı sahaların tesis sahiplerine TFF tarafından yazılı ihtarda bulunulur ve denetim raporunda belirtilen eksikliklerin giderilmesi için makul bir süre verilir. Bu sürede eksikliklerin tamamlanmaması halinde ilgili halı sahaya yeterlilik belgesi verilmez ve bu konuda derhal ilgili Belediye veya İl Özel İdaresi'ne yazılı bildirimde bulunulur.

(b) En az 17 puanı zorunlu kriterlerden ve en az 3 puanı ek kriterlerden olmak üzere 20-44 arasında puan alan halı sahalara "1 Yıldızlı Yeterlilik Belgesi" verilir.

(c) En az 39 puanı zorunlu kriterlerden ve en az 6 puanı ek kriterlerden olmak üzere 45-66 arasında puan alan halı sahalara "2 Yıldızlı Yeterlilik Belgesi" verilir.

(d) En az 58 puanı zorunlu kriterlerden ve en az 9 puanı ek kriterlerden olmak üzere 67-85 arasında puan alan halı sahalara "3 Yıldızlı Yeterlilik Belgesi" verilir.

(e) En az 74 puanı zorunlu kriterlerden ve en az 12 puanı ek kriterlerden olmak üzere 86-100 arasında puan alan halı sahalara "4 Yıldızlı Yeterlilik Belgesi" verilir.

Madde 6. Yeterlilik Belgesi

(1) Yapılan denetimlerin sonucunda yeterlilik belgesi almaya hak kazanan halı sahaların yeterlilik belgeleri, tesis sahibi tarafından imzalanmış taahhütnamenin (Bkz. Ek-3) bulundukları ilin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlükleri'ne gönderilmesinin ardından, tarafından tesis sahiplerinin belirttikleri tebligat adresine iadeli taahhütlü posta aracılığıyla gönderilir.

(2) Daha önceden GSGM'ye kayıtlı bulunmaları nedeniyle kayıt ve denetim bedeli ödenmemiş olan halı sahaların yeterlilik belgeleri, tesis sahibi tarafından imzalanmış taahhütname (Bkz. Ek-3) ile birlikte TFF tarafından belirlenecek i denetim ücretinin TFF tarafından belirtilen hesaba yatırıldığına ilişkin banka dekontunun, bulundukları ilin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlükleri'ne gönderilmesinin ardından, tesis sahiplerinin belirttikleri tebligat adresine iadeli taahhütlü posta aracılığıyla gönderilir.

(3) Yeterlilik belgelerin geçerlilik süresi, denetimin yapıldığı tarihten itibaren 3 yıldır. Bu sürenin dolmasının 2 ay öncesinden itibaren, 5. maddede belirtilen esaslar uyarınca ilgili halı sahalarda yeniden olağan denetim yapılır. Yeterlilik belgeleri TFF tarafından belirlenecek belge ücretinin TFF tarafından belirtilen hesaba yatırıldığına ilişkin banka dekontunun Bölge Müdürlükleri'ne gönderilmesinin ardından, tesis sahiplerinin belirttikleri tebligat adresine iadeli taahhütlü posta aracılığıyla gönderilir.

Madde 7. Olağanüstü Denetim

(1) Daha üst seviyede bir yeterlilik belgesi almak amacıyla, halı saha ve tesislerinde iyileştirmeler yapan tesis sahipleri, TFF tarafından belirlenecek denetim ücretinin ödendiğine ilişkin banka dekontu ve bu taleplerini belirten bir dilekçe ile, kayıtlı bulundukları Bölge Müdürlüğü'ne her zaman başvuruda bulunabilirler.

(2) Bölge Müdürlükleri'nden veya www.tff.org web sitesinden temin edilebilecek şikayet formlarının (Bkz. Ek-4) doldurularak, ilgili halı sahanın bulunduğu ilin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü'ne iletilmesi üzerine, gerekli görüldüğü takdirde şikayet konusu halı sahalarda olağanüstü denetim yapılabilir.

Madde 8. Yeterlilik Belgesinin İptal Edilmesi

(1) Bölge Müdürlükleri'nin görevlendirdiği denetçiler tarafından yapılan olağan veya olağanüstü denetimler sonucunda, ilgili halı sahaların futbol oynamaya elverişli olmadıklarının tespit edilmesi halinde, TFF tesis sahiplerine yazılı ihtarda bulunur; denetim raporunda belirtilen eksikliklerin giderilmesi için makul bir süre verir ve bu sürede eksikliklerin tamamlanmaması halinde yeterlilik belgesinin iptal edileceğini bildirir.

(2) TFF tarafından tanınan sürenin sona ermesinin ardından ilgili halı sahalarda tekrar denetim yapılır ve raporda belirtilen eksikliklerinin giderilmemiş olması halinde bu halı sahaların yeterlilik belgeleri iptal edilir. Yeterlilik belgesinin iptali halinde, TFF tarafından derhal ilgili Belediye veya İl Özel İdaresi'ne yazılı bildirimde bulunulur.

(CİHAN)


01 Aralık 2009 Haberleri 1 2 3 4 5