Makine imalat sanayinde iç pazar talebinin yarısı ithalatta karşılanıyor

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Ali Ekber Çakar, makine imalat sanayindepazar talebinin yüzde 52'sinin ithalatta karşılandığını söyledi. Bilim, teknoloji ve sanayi politikalarını belirleyen uygulamalar sonucunda yerli üretimde ithal girdi oranının yüzde 71'e çıktığını dile getiren Çakar, küresel güçlerin ulusal sanayi ve ekonomileri zayıflatarak egemenliklerini pekiştirdiğini kaydetti.

Samsun'da iki gün süren 3. Ulusal Tıbbi Cihazlar Kongresi ve Sergisi (Tiskon)'un kapanış bölümünde konuşan MMO Genel Sekreteri Ali Ekber Çakar, kongreye ilişkin hazırladığı sonuç bildirgesini kamuoyu ile paylaştı. Kongre sürecinde yapılan tartışma ve öneriler sonucunda ortaya çıkan görüşlerin ilgili bakanlıklar, kamu kurumları ve kamuoyu ile paylaşacaklarını kararlaştırdıklarını ifade eden Çakar, ''Küreselleşme sürecinde dünyada ulusal sanayi ve ekonomileri zayıflatarak küresel güçlerin egemenliği pekiştirilmektedir. Bu süreçte emek yoğun teknolojilerden ileri teknoloji uygulamalarına geçiş çabaları, en yoğun şekilde sanayimizi, ekonomimizi dolayısıyla makine imalat sektörünü, alt açılım olan tıbbi cihazlar imalat sanayini de etkilemektedir. Bilim, teknoloji ve sanayi politikalarını belirleyen uygulamalar sonucunda bugün yerli üretimde yüzde 71 oranında ithal girdi kullanılmakta, makine imalat sanayindepazar talebinin yüzde 52'si ithalatta karşılanmaktadır. '' dedi.

Türkiye'de sağlık hakkının neo liberal politikalar nedeniyle rafa kaldırıldığını vurgulayan Ali Ekber Çakar, bütçede sağlık harcamalarına 2007 rakamlarıyla ayrılan yüzde 3.3'lük payın sağlıkla ilişkili sektörlere ne kadar önem verildiğini gösterdiğini bildirdi. Çakar, ''Sağlık, ülkelerin gelişmişliğinin, uygarlık düzeyinin ve ülke insanına verdiği değerin önemli bir göstergesidir. Bu durumun ülkemizde sağlık sektöründe dolayısıyla tıbbi cihazlar imalat sanayinde de sıkıntılar yaşanmasına neden olduğu ortadadır. Ayrıca sağlık alanında yaşanan ve insan hayatına mal olabilen hataların ortadan kaldırılması için gerek kamu gerekse özel sağlık kuruluşları arasında kalibrasyon çalışmalarının yaygınlaştırılması, sistematik olarak uygulanması gerekmektedir. '' şeklinde konuştu.

Sağlık sektöründeki sorunların ve yerli üreticilerin sıkıntılarının çözülebilmesi için atılması gereken birçok adımın bulunduğunun altını çizen genel sekreter Çakar, bu adımları şöyle sıraladı;

- Sağlık alanında mühendisliğin rolü geliştirilmeli

- Hastanelerde biyomedikal mühendisleri ve tıbbi bilişimci çalıştırılmalı, klinik mühendisliği bölümleri kurulmalı

- Cihazları periyodik kontrolleri çeşitli akreditasyon programlarıyla izlenmeli

- Tıbbi cihazlar ve sarf malzemelerinde dışa bağımlılık azaltılmalı, ülkenin ve sektörün ihtiyaçlarını gözeten sanayi politikası yapılmalı

- Tıbbi cihazlarda söz sahibi olunabilmesi için tüm taraflarla birlikte mevzuat, ar-ge ve nitelikli teknik personel yetiştirilmesiyle ilgili acil düzenlemeler yapılmalı

- Eşit, ulaşılabilir ve parasız sağlık hizmetinin gerçekleşmesini sağlayacak teknolojilere yönelik planlama ve sağlık politikaları oluşturulmalı

- Nitelikli ara teknik eleman ihtiyacının karşılanması için müfredat programları hazırlanmalı, meslek liselerinden başlayarak uygulamaya konulmalı

- Kamu tıbbi cihaz alımında yerli ürüne öncelik vermeli, yüzde 15'lik yerli ürün desteği sağlanmalı

- KİK ile yapılan alımlarda tıbbi cihaz teknik şartname veri bankası kurularak ihalelerde tekdüzelik sağlanmalı

- Kalitesiz malzeme ve tıbbi cihaz ithalatını engellemek için tedbirler alınmalı

- Yerli üreticilerce üretilmeyen ürünlerin envanteri çıkarılmalı, yerli üreticiler desteklenerek ithalat önlenmeli

- Üreticiler İhtisas Organize Sanayi bölgelerinde kümelenmeli ve örgütlenmeli

- Sektörle ilgili tüm kesimlerin (Kamu, sanayi, üniversite, meslek odaları v.s) katılımıyla ulusal plan, politika ve stratejiler oluşturulmalıdır.

(CİHAN)

Makine imalat sanayinde iç pazar talebinin yarısı ithalatta karşılanıyor

07 Kasım 2009 Haberleri 1 2 3 4 5