Maliye Bakanlığı, sağlıkta tedavi katılım paylarıyla ilgili tebliğ yayımladı

Maliye Bakanlığı, 'Tedavi Katılım Paylarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar' hakkında bir tebliğ yayımladı.

Ayakta tedavi şeklinde sunulan hekim ve diş hekimi muayene hizmeti, vücut dışı protez ve ortez kullanımları ile yardımcı üreme yöntemi tedavi hizmeti alanlardan katılım payının tahsil edilmesine ve muhasebeleştirilmesine ilişkin olarak kamu idareleri, sağlık kurum ve kuruluşları ile muhasebe birimlerince yapılacak işlemlere dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu tebliğle 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Yedinci Mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan Tedavi Katılım Paylarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

Kamu görevlilerinin muayene katılım payının tahsiline ilişkin işlemler tebliğle yeniden düzenlendi. Tebliğde şu ifadelere yer verildi: "Sağlık kurum ve kuruluşlarından gelen faturalardaki muayene bilgileri esas alınarak Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ ekinde yer alan muayene katılım payı kesinti listesi düzenlenecek. Bu payın eczanelerden gelen reçeteler esas alınmak suretiyle hesaplanacak kısmı da gerekli tahakkuk işlemleri yapılacak, kamu görevlilerinin takip eden aydaki aylık veya ücretlerinden kesilmek üzere aylıklara ait ödeme belgesi üzerinde gösterilecek. Harcama birimlerinde aylıkların tahakkukunu yapmakla görevli birimlerce katılım payı tutarları, bordronun 'kesintiler' sütununda gösterilecek ve düzenlenen muayene katılım payı kesinti listesi, aylıklara ilişkin ödeme belgeleriyle birlikte muhasebe birimine gönderilecektir. Kamu görevlisinin tayin olması halinde eski görev yerinde kesinti yapılamayacağından, sağlık kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen fatura ile muayene katılım payı kesinti listesi ve varsa eczanelerden gelen reçetelerin birer örneği, kamu görevlisinin yeni görev yerine gönderilerek kesintinin yapılması sağlanacaktır. Yeni görev yerinin farklı bütçeli bir idare olması durumunda, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için yapılan kesinti, Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi'ne, diğer idareler için ise tedavi giderinin karşılandığı idareye gönderilecektir. Aylıksız izne ayrılıp ilgili mevzuatı gereğince tedavi yardımı hakkı devam eden kamu görevlisi ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine ilişkin katılım payları, kamu görevlisinin tekrar göreve başlayacağı aydan itibaren aylık veya ücretinden kesilecektir."

Maliye Bakanlığı'nın tebliğinde yeşil kart verilenlerin muayene katılım payının tahsiline ilişkin işlemlere de açıklık getirildi. Buna göre artık yeşil kart sahiplerinin katılım payları, reçete ile eczaneye müracaat esnasında kurumla anlaşması bulunan eczanelerce, göz muayenelerine ilişkin katılım payları ise müracaat esnasında gözlükçü/optisyenler tarafından tahsil edilecek.

Vücut dışı protez ve ortezler ile yardımcı üreme yöntemi için alınacak katılım payının tahsiline ilişkin işlemlerde de değişiklik yapıldı. Vücut dışı protez ve ortez bedelinin sağlık kurum ve kuruluşları veya hak sahiplerine ödenmesinde; kamu idaresince karşılanacak tutardan katılım payı düşüldükten sonra kalan tutar esas alınacak ve katılım payı ödeme belgesi üzerinde gösterilecek. Maliye Bakanlığı gözlük cam ve çerçeve bedeline ilişkin katılım payının gözlükçü/optisyenler tarafından tahsil edileceğini açıkladı.

(CİHAN)


02 Kasım 2009 Haberleri 1 2 3 4 5